HomeDogmatiek en cultuurPagina 31

JPEG (Deze pagina), 793.26 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 27.02 MB

·~··­·­­·~­­­­ ~·-q` · .,_.._ ·;- _. ·­-Y ,g,q·=«¤..._...,..­,,«»».«“•i~~· .ä `4g~·­¤,,•·«¤_«;;·¤­•¤«=•¤sac »~ï•¢1ïi­¢’¤Z=»­=h·:£­~­ T. *11; .­»»•rjwgïï
de opleiding onzer predikanten èn op mijn beurt in uw ver~
gaderingen adviseur zijn. Het is beide van gewicht; hoewel
t van onderscheiden gewicht. De belofte om mij aan al, wat
behoort tot mijn taak, met mijn ganschen persoon te geven,
valt mij gemakkelijk; dàt heeft God mij wel geleerd. Ik hoop
van harte, dat Hij u en mij Zijn zegen schenken zal, waardoor
alleen wij voor ons land, ons volk, onze kerk iets waarlijk
goeds kunnen doen. En zeer dank ik u voor de opdracht of
de toestemming om een speciaal college aan het sociale vraag~
stuk te wijden.
Müne Heeren Curatoren dezer Hoogeschool! Met sommigen
van u ben ik reeds door werk en door vriendschap verbonden
geweest, eer deze nieuwe band tusschen ons werd gelegd;
ik heb dat op hoogen prijs gesteld. Maar het zou onbillijk
en niet­vleiend zijn voor uw college, zoo ik dáárop de goede
verwachtingen bouwde, die ik voor de toekomst ter zake van
onze samenwerking heb. Uw toewijding en welwillendheid
tegenover àllen, met wie gij door uw ambt relaties verkrijgt,
zijn daarvoor al te zeer bekend. Ook onze kerk en haar
inrichting voor hooger onderwijs alhier weet daarvan. Ik doe
mijn dank vergezeld gaan van een hartelijken wensch voor
den bloei uwer hoogeschool, waarvan ik »-« het is mij een
eer ·­- nu leerling en leeraar mag wezen.
Müne Heeren Professorenl Wellicht geen studie brengt
l zoozeer in aanraking met alle gebieden van wetenschap en
leven als de studie der theologie; zij heeft aanrakingspunten
overal en kan niets menschelijks zich vreemd achten. Geldt
_ dit van alle theologen, dan geldt het à fortiori van den
à dogmaticus~historicus~canonicus­socioloog; wat ik ben of
·­· meer juist en meer bescheiden uitgedrukt ·­­· wat ik zou
.­ 29 ...
l