HomeDogmatiek en cultuurPagina 30

JPEG (Deze pagina), 746.41 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 27.02 MB

i
A grootsche werk over de Leer der Hervormde Kerk naspeurt,
wat hem ,,Gods souvereiniteit en vrije genade en volstrekte
gj opperheerschappij in de natuurlijke en zedelijke wereld" be- _
teekent, ontdekt dat hij religieuse waarden door wijsgeerige
·, waarden vervangt. Dezen weg slaan wij niet in; ook als wij
'* van goeder harte erkennen, dat het dogma worsteling en
pogen is, ja om het wezen der realia en het wezen van den
Q mensch worsteling en pogen moet blijven.
‘ Wij eindigen.
Paulus heeft gesproken van het ,,kenbare Gods" èn van
ons ,,kennen ten deele." Het beduidt iets, dat wie zoo klaar
het stukwerk ziet, zoo sterk het kenbare handhaaft; dat wie
r zoo nadrukkelijk het kenbare stelt, zoo vol het stukwerk
. aandurft. Wij spreken niet van het eigenlijk onkenbare, doch
van het kenbare en gekende. Wij spreken er niet van, doch
r ’ worstelen en stamelen er over. Met al het kleine, dat ons
i H kleinen past; met al het groote, dat Gods licht heeft mogelijk
ir gesteld. Fluisterend in de diepte als de worstelende ziel van
? job: ,,Dit is de zoom van Zijn werken"; jubelend desondanks
met denzelfde: ,,Nu ziet U mijn oog"?)
li
,_ =¤= =x=
Q2 =e=
'
? Mgne Heeren vertegenwoordigers van de Algemeene Synode
· der Nederlandsche Hervormde Kerk! Laat mij er u van ver··
= zekeren, dat ik al het gewicht gevoel van het ambt, door mij
i 2 heden aanvaard! 'k Zie den ernst onzer tijden; 'k zie de
E _ zware crisis, waarin onze kerk verkeert, ik denk daarbij niet lf
'1 2 enkel aan de belijdenis­kwestiel Nu moet ik medewerken aan ;
MV 1) job XXVI:14; XLII:5.
j E ·­­· 28 ·-·
lx
[fn
wl V
l i
x. __ l