HomeDogmatiek en cultuurPagina 28

JPEG (Deze pagina), 885.17 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 27.02 MB

7* ·« W, ._ * , .. ,.­ •ugq«,·~v~s»4·«` .. . ,,, ` _ '_ ¤•-'v ` .,:§_q__,««­ r_«r·".q,;­,.»· .,,_·_;g _ `_
x
_, onverwrikt konden vastgelegd blijven. Nu voert deze geheele
E constructie in het scepticisme binnen ..... Wij antwoorden,
l dat deze redeneering geen bewijs brengt, alleen een getuigenis; j
wie ander resultaat begeert, moet niet ander resultaat constru~
, á . eeren doch ander uitgangspunt als mogelijk bewijzen en het
` door ons gestelde wezen der dingen als onzuiver gezien toonen.
Wat niet gelukken zal. Wij antwoorden voorts, dat ons
" standpunt noch tot scepticisme leidt noch daaraan verwant
is. Inderdaad willen wij zeer ruim in het midden der ruime
_ christenheid verkeeren en met Bavinck in zijn Gereformeerde
Dogmatiek de belijdenis onzer eigen kerk als de alleen ,,relatief
zuiverste" zien; met hem erkennen, dat de volheid van Gods
j heil slechts ontvouwd is,wanneer wat daarvan allekerken grepen
is tentoongespreid. Slechts ,,met al de heiligen" wordt de
” lengte en breedte en diepte en hoogte doorschouwd. Inder~
daad erkennen wij geen formuleering, die het adaequate biedt.
=‘· Doch van scepticisme is dit alles soortelijk verschillend. Het
scepticisme acht de waarheid onvindbaar; wij achten haar voor
l kennen en vinden en bezitten en ervaren vatbaar; alleenlijk
niet uitdrulcbaar in woorden, omvatbaar door weinigen. Dit
l is niet de waarheid opgeheven; het is de waarheid verheerlijkt.
Een derde vergelijking: het symbolisme. Auguste Sa-
il batier heeft in zijn Esquisse d'une filosophie de la religion
£· 2. de dogmen ,,symbolen" genoemd. Aldus. Wij menschen kun-
lig f nen het transcendente, onzichtbare slechts weêrgeven door
X woorden aan het phenomenale, zichtbare ontleend;duswordt
" onze formuleering nooit tot wetenschappelijke of metaphy­
` sische omschrijving, blijft zij parabel en symbool; l'image
ä n'est jamais une definition. Een uiteenzetting, die op zichzelf
à j bij ons geen bezwaar ontmoet. Doch nu trekt Sabatier
j daaruit twee conclusies, die uit zijn opzet niet volgen en die ’
zi W wij verwerpen met kracht. Eerst, dat nu onze dogmen niet
l. adaequaat zijn; la connaissance religieuse est symbolique;
cela veut dire, que toutes les notions .... seront toujours
j , ­­ 26 -
llw ,
jsi