HomeDogmatiek en cultuurPagina 25

JPEG (Deze pagina), 832.29 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 27.02 MB

‘ ’ . -­ V, ~··" ­­~r ~­­­­­-« ­-- M- -­­-­· «­ · - -­·«v·-­¤`
l
ï
ë zijn geestverwanten door hun de gedachte toe te schrijven.
j dat het geweten de waarheid voortbrengt, het geloof zijn .
voorwerp schept. Het is alleen te doen om het zuiver stel-
j len van contact en relatie tusschen object en subject, tus-
W schen absoluut en relatief. Het absolute wordt alleen relatief
I gekend, het objectieve alleen subjectief ervaren. Maar het
i absolute subjectief, dat is niet het relatieve. En het objectieve
‘ relatief, dat is niet het subjectieve.
1
Q Op den gewezen weg bloeien nu voorts voordeelen op.
die de dogmatiek in haar schoonheid toonen.
Hier is al aanstonds alle gevaar van versteening afge-
sneden. Nu is de laatste draad verdwenen van een construc-
ä tie, die den mensch zag als gaaf reeds op zich zelf, doch
ë toen verrijkt met godsdienstig leven als met een ,,donum
superadditum"; den mensch, aan wien door openbaring in
W zijn intellect het geestelijke werd toegevoegd. Want het gaat ,
om den ganschen mensch, die als geheel met God in relatie
gesteld is. Nu kan dus het geestelijke niet afzonderlijk worden
j ondergebracht in formules; nu kan het niet worden tot leg-
j kaart, waarvan de deelen uit elkaar genomen, in elkaar
gepast kunnen worden. Want het eigenlijke, het wezen
wordt in dit alles niet geraakt; dit alles betreft alleen de
formuleering van het wezen.
Q Doch ook deze formuleeringen krijgen nu een nieuwe j
j waardij. En de strijd der eeuwen om de formuleeringen is ~
ej iets anders dan de strijd om woorden of formule of correct-
2 heid; het is nu de zware streving om niets te laten glippen
ä uit de hand van wat omtrent het absolute en objectieve i
T werd benaderd in een woord. Nu gaan ook de woorden
leven. En de strijd gaat leven. Nu ontdekken wij, dat het
eigenlijke door ons zelfs niet geraakt is, wanneer wij de
· onjuistheid van formules, het onlogische van een constructie,
I
s ~ 23 ­ C

[
Ii
. il
i êi