HomeDogmatiek en cultuurPagina 24

JPEG (Deze pagina), 842.74 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 27.02 MB

· l
l
· können nie der Beweis für notwendige Vernunftswahrheiten ë
' werden/’ Ethische theologie heeft het naar een andere zijde j
gegeven door te verklaren, dat met geen enkel resultaat van
historisch~critisch onderzoek ons geloof staat of valt. Hier
=,. moet wèl onderscheiden worden. Het historische is niet het H
bewijs; is het niet de grond? In elk geval is het de voor~ I
waarde. Wij kennen den Absolute alleen in het relatieve.
` Maar daarmede wordt Hij niet relatief.1) ‘
Het objectieve moet subjectief door ons leven gaan om
. door ons te worden gekend. Niet aldus, dat wij~zelf het l
eenig gezag zijn, waarvoor wij buigen in de geestelijke wereld;
maar zoo, dat het objectieve alleen tot ons spreekt, alleen
subjectief beduidenis heeft, als het geassimileerd is. Tot dien
C tijd staat het buiten ons; ook indien het in klare formules I
vervat is, staat het buiten ons; het geestelijke opent zijn j
[ wezen en schatten eerst bij de innerlijke aanraking van ons
hart. Daar is in de Heilige Schrift velerlei, dat objectief vast
, ‘ ligt, doch sluimert. Het christendom bergt schatten, die ook H
jj nu na twintig eeuwen nog niet zijn ontgonnen, ontdekt. De a
_= constateering van een uitspraak door het citeeren van een
j tekst geeft noch de ontginning noch de ontdekking der J
schatten; het moet door de ziel van den enkele, door de
ll ziel van de christenheid heengegaan zijn. Maar dit beduidt
g` ~ niet, dat het objectieve subjectief is geworden. Het beduidt
' enkel, dat het niet in zijn wezen openbaar wordt doordat E
het wordt omgezet in het objectief~verstandelijk~zegbare en
E grijpbare.
à Zoo zijn het dorre objectivisme en het bodemlooze sub~ á
jectivisme beide overwonnen. Zonder dat kunstig en gekun- lj
j { steld wordt gecombineerd. Men miskent trouwens ·-· naar
l het juiste woord van la Saussaye ]r.2) ­­ Vinet en
jl ’) Zie Tr oelts ch, Absolutheit, S. 4, 49, 84.
`ï§ 2) Dr P. D. Chantepie de la Saussaye, Het christelük leven I.
. biz. 91. j
‘ »-· 22 ­- 2
·
llne
i
lf ll
Y E
< l