HomeDogmatiek en cultuurPagina 21

JPEG (Deze pagina), 849.57 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 27.02 MB

vr- Yi /_ _ W _ __,‘ ., ~­­-­-F ­­­­-­­­~­­­­­­«­-­- ·~­­­­· ~· -
. l
l
j ,
J
I
l
l een bepaald milieu. Weten wij, wat geest en materie en ziel
’ en persoonläkheid en bewustzün beduiden? Wij weten het,
ls totdat ons de omschrijving wordt gevraagd! Maar wij gaan H
door met het gebruik der woorden; terecht en geoorloofd, {
omdat wij er iets mede zeggen en het om dat ,,iets", dat
eigenlijke den spreker en den hoorder te doen is. De woorden
zijn niet ijle klanken: zij dragen inhoud over, al ontworstelt
zich die inhoud aan ons delinitie~pogen. j
Hoeveel te meer zal dit alles gelden zoo vaak het gaat i
over de goddelijke dingen! Zal ons woord omsluiten wat ons
verstand niet omvat? Hier zal zelfs ons woord niet omsluiten
wat van het onomvatbare toch ons eigendom geworden is. l
Hier worstelen wij wel zeker voortdurend. Wij spreken van l
den Drievuldigen God en kleeden het bedoelde in termen als i
,,wezen" en ,,persoon"; zeker zóó dat niemand intellectueel E
is bevredigd, toch zoo dat inderdaad iets is bedoeld en _
de onvoldoende woorden iets wezenlijks overdragen van [
mensch tot mensch, van geslacht tot geslacht. Het on- ‘
uitdrukbare worstelend zeggen is niet frasemzeggen. Maar i
wij worstelen. ‘
Het zal nog eens weder blijken, als wij de eenheid zoeken
van wat voor ons besef uiteenwijkt. Om het ethisch karakter
der realia zullen wij telkens falen bij het grijpen naar een
monistische conceptie. Nu moet er dualisme blijven. Q
Dus spreken wij thans niet over een ander dualisme, óók
liggend in het wezen der dingen en ons stellend voor een
tweeheid, die altoos blijft; niet enkel in onze constructie, j
maar mede in onze conceptie en intuïtie. De tweeheid van .
Schepper en schepsel, van God en mensch, van geest en W
stof, van eeuwigheid en tijd. Wij zien niet, dat ook de stoutste
verbeelding hier de eenheid grijpen kan, zoo men niet wil
vervloeien in breed pantheïsme maar dat realia wegwischt.
l
... 19 ...