HomeDogmatiek en cultuurPagina 17

JPEG (Deze pagina), 847.85 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 27.02 MB

F, . - a -
i 1
g E
E l
mate lager schat dan het verstaan, die zakt onontwijkbaar
terug tot het intellectualisme, dat reeds werkt in den eisch van
,1; sommige godsdiensten om formules te kennen, dat evenzeer
lr in den ,,mind" der Scientisten zich verraadt; en dat ondiep 1
is in zijn zielsbeschouwing. Onze nood reikt lager dan ons
intellect; hij woont in ons hart, ons centrum. j
1
ln Hiermede is tevens aangeduid, langs welken weg de dog~
matiek positief moet zoeken naar haar positie tegenover de
cultuur van het heden. Zij behoeft daarnaar nauwlijks te
T zoeken, zij behoeft slechts zichzelf te zijn. En slechts het wezen
, te grijpen der dingen, waarom het gaat. Verdorring en ver·
steening zullen dan verwonnen wezen.
Het wezen namelijk beide van de geestelijke dingen en van
onze persoonlijkheid. Beide van de realia, waarom het gaat,
A het objectieve èn van het subjectieve, ons receptief vermogen.
Wij spreken opzettelijk niet van het ,,ken"~vermogen, omdat dit f
1 woord de zaak reeds eenzijdig beslist en wel naar deintellectualisti­
sche zijde. Doch noemen het ,,receptief vermogen" als het orgaan, W
waarin de geestelijke dingen zich aansluiten aan ons. Noch ,
` de geestelijke dingen, noch onze persoonlijkheid zijn intel~ W
lectualistisch van wezen.
Met deze stelling is tegelijk reeds van meet af beslist om~
trent één oorzaak van het onbevredigende, het immers niet- _
adaequate van onze formuleeringen. Menigmaal wordt ter Q
‘ verklaring hiervan op de verduistering van ons verstand door de
Q, zonde gewezen. De oorzaak is daarmee in geen geval genoemd. {
Afgezien van de vraag in hoeverre het antwoord relatief
juist is, het kan absolute onmogelijk voldoen, wijl het de l
tegen~stelling in zich sluit, dat ons onbedorven verstand de 1
1 geestelijke dingen adaequaat zou omvatten. Waarbij deze
wondere speling zich opdoet, dat wie de zonde als oorzaak
noemt en dus moreel, ethisch, niet­metaphysisch verklaart,
.. 15 ...
Eg?