HomeDogmatiek en cultuurPagina 15

JPEG (Deze pagina), 849.59 KB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 27.02 MB

V _ _ , ,_ , .
ii
E
zulk een conceptie eischen zou, zou zij onwetenschappelijk
vragen, dat een feit werd uitgeschakeld. En wie een conceptie
Q slechts aanvaardt op voorwaarde, dat daarin de eenheid zij i
l gegrepen en dus Gods heilige eisch of des menschen ver~ nl
antwoordelijkheid worde verminderd, die ,,zoekt" niet~impo~
sant. Het christendom weigert hier.
i In vorige eeuwen met zijn eisch van de Reformatie tegen-
over de humanistische verwachting van de Renaissance. In
« onze dagen met zijn partij­kiezen tegen scientisme en al wat
het reëele der zonde verduistert. Zoo staat het in het midden
der wereld, die dweept om ontwikkeling, ontplooiing, op~
voeding, vooruitgang, als een ,,membrum alienum" onver­
teerbaar, onassimileerbaar, kwetsend. Maar het wijkt niet.
J En de tijden kiezen de partij van de telkens geminachte. j
r Deze oorlog schreeuwt het goed recht der christelijke wereld~
visie uit. Iedermaal komt een opduikend kreunend pessimisme
l om onvermogen tot sociale herstelling in de literatuur en f
de gansche wisseling der meeningen hetzelfde betuigen, l
i weinig minder schel.
· En naast de zonde ziet het christendom Christus, den `
g eens historisch Gegevene, in Wien verlossing is gewerkt
g maar zóó, dat Hij als de Onmisbare staat. Het beduidt een Q
F nieuwe botsing met al wat in breeden blik de wereld zien { ,
i wil zoekende God, vindende God, altoos in kern hetzelfde
i ondanks de oneindigheid der verscheidenheden. Met een hart
ruim als weinigen heeft Paulus eens aan geleerde heidenen ;
verklaard, dat allen naar God zoeken, vragen, tasten, gelijk
E wij allen leven in Hem. Doch hij heeft daarin den aanvang
4 begroet, niet de voltooiing; ook niet een aanvang, die uit
intrensieke kracht tot voltooiing zich uitwerken zoude. Maar l
‘ hij heeft de noodzaak van den historischen, in het vleesch
_ verschenen Christus gesteld, eer de zoekers zouden doorbreken
. tot leven met God. Die voorwaarde ter zij stellen of ver·­
. zwakken wordt tot denatureering van het christendom. L=
j ·­ 13 ·-­· K
l ii
1