HomeDogmatiek en cultuurPagina 14

JPEG (Deze pagina), 822.62 KB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 27.02 MB

ir
a
enkelebetuiging kan de relatie tusschen verstandsinzicht en
zieledaad niet worden uitgemaakt, afgedaan. Het blijven op
de fijne scheidslijn tusschen geloof bezwaard met ballast en X
geloof ontdaan van lading vergt moeizamen arbeid; in onze ‘i
dagen meer noodig dan ooit. Maar de volkomen losweeking
X van beide grootheden foi en croyance zal onmogelijk blijken;
zal, voor zoover zij gelukt, noodlottig werken. Want het
gaat in de dogmatiek om Gods reëele gaven en Gods klare
licht; schatten, die met teere behoedzaamheid bewaard moeten 5
blijven. Of in de woorden van een man, dien niemand een
H conservatief zal noemen I): "Undogmatisches Christentum soll
bedeuten die Gleichgültigkeit und Wertlosigkeit des Lehrhaf~
ten im Christentum, dessen Verträglichkeit mit ungefähr I
' allen theoretischen Ansichten, wenn nur das Herz warm f
I und der Wille kräftig ist .... Zum Ziele geführt, würde
i dies das Ende des Christentums als einer geistigen, intellek~ W
i tuellen Macht und seine Auslieferung an den Durchschnitts~ ·
i brei der Vorurteile der gedankenlozen Menge bedeuten."
g
H Zal, wie geen dogmenloos christendom wil, dan toch grond~
· gedachten offeren om zóó den tegenstand te ontwapenen en E
j de cultuur onzer dagen met dogmatiek te verzoenen? Twee g
. dingen kenmerken vóór alles het christendom: de overtuiging L
z ' van een scheur in de wereld door de zonde en de overtui~ ·
jl ging van een daad Gods ter genezing. Zoo botst het twee~ J
E. maal tegen het willen van onze cultuur, dat vóór alles éénheid
f vraagt. Met dat machtig, alom­opbloeiend, pantheïstisch,
. breed~cosmisch besef van het ,,alles is één". Innige warmte
is hier en verkwikkend~ruime wereld~visie.
Maar de zonde is reëel, de breuk. Zij maakt een einheit~
liche conceptie van het àl onmogelijk. Indien de wetenschap
. 1) Dr Paul Wernle, Einfiihz·ung2 S. 299 f. l
a "" 12 " ï
j *
I
E . .
5