HomeDogmatiek en cultuurPagina 10

JPEG (Deze pagina), 833.50 KB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 27.02 MB

r
precies te willen wedergeven, doch de ziel, de idee, den
logos, den ,,god" te willen schouwen, die schuilt in het ver·­
schijnende, wat is het anders dan dat de ziel zich uit, die
zielen zoekt, gansch onbevredigd met het juiste, reëele, aan-
schouwde? Het teekent de ziel onzer dagen, als het socia­ _
' lisme aflaat van het historisch materialisme, dat toch zoo A
helder en logisch en aanwijsbaar en wetmatig het geestelijk 1
gebeuren verklaart, om te tasten naar religie, die bezieling §
brengt en ideaal doet schitteren, al vallen deze binnen het Q
perk der wetmatigheid niet. 2
i
Er is blijkbaar een wereld van geestelijk leven en ziels~ `
‘ behoeften; een wereld an sich. En die zich verzet tegen het Q
jl fataliseeren en mechaniseeren. Of de bemoeienis met die
S achter~wereld ,,wetenschap" heeten mag, is alleen een woorden~ ¥
j kwestie en uiterst onbelangrijk tevens,Wie Comte's definitie ‘
Q aanvaardt, spreekt hier van wetenschap niet; dan moet hij T
van niet~wetenschap spreken. Tröltsch weigert in zijn Abso~
ll lutheit des Christentums om ,,Wissenschaft und Causaler~
W klärung zu vereinerleihen"; dan is hier wèl wetenschap. Het
‘ een zoo bijkomstig als het ander. Maar niet bijkomstig of ,
. onbelangrijk, doch van de allerstevigste beduidenis is het 1
= feit, dat er grootheden zijn, zich binnenwringend in ons zin-
nen omdat zij wonen in onze ziel; grootheden, die niet ge~ ‘
l grepen worden met het ,,natuurlijke". Er is een wereld, waar ‘
- van strict bewijs geen sprake komt, enkel van evidentie en
i getuigenis; maar een wereld van zeer klare realiteit en waar~ ,
¥ van het ,,verstaan" in stricten zin toch onmogelijk is. Pascal 5
herinnert ons: ,,nous ne cherchons pas les choses; nous
cherchons la recherche des choses", doch de dingen zelf, de
onmeetbare en wellicht ondelinieerbare maar niet onbenader~
bare zijn er nochtans. Wij rillen bij een definitie als deze:
j ,,wonderen zijn gebeurtenissen tegen de natuurorde"; de
1 _' 8 F-,
l
s