HomeDe maatschappij Arti et Amicitiae, over de opheffing der Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlandsch InstituutPagina 9

JPEG (Deze pagina), 399.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 9.11 MB

9
Thans echter, nu het geldt het aanzien dier Kunsten, vemneende
de Maatschappij, wier pligt het is door alle geoorloofdc middelen ha-
ren bloei te bevorderen, het stilzwügcn niet te moeten bewaren, maar
met den diepsten eerbied zich niet dit verzoek tc mogen wenden lot
J Uwe Majesteit.
. Onder betniging van levendige vcrknoehtheicl en van nederige en
li hartelijke dankbaarheid voor dc weldaden, door Uwe Majesteit zoo
dilcwcrf als Hooge Besehcrinheer aan hunne Instelling betoond, geven
de Ondergcteekenden zich de hooge eer te zijn,
van Uwn Mmnsrrnir
de Zeer Gehoorzame en (ietrouwe Onderdanen
]5`@8llZ!?á7‘£ZGi'67Z der Jllaaáschappzjx
Amsrnnnam, Arti et Amicitiae;
den 3d¤¤ September 1852. P. L. D U B O U R C Q ,
1 /’002·.:z'izfe¢·.
j A. (JLTMANS,
U Sckrcm2·z`s.
E
ë