HomeDe maatschappij Arti et Amicitiae, over de opheffing der Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlandsch InstituutPagina 7

JPEG (Deze pagina), 472.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 9.11 MB

Am,
Z. M. DEN KONING DEH NlGl)l*]l{LANl)l§N,
l’v·z'»¢s om O/'lá/Q@­N(lS/fl!/K, (/m0á­[[cr/0_y wm,
s
Lzm:c12zZ1z¢»y, 022.:., enz., au:.
E SllüE.’
Met den diepsten eerbied en eene gepaste vrijinoedigheid neemt de
Maatsehaj>pi_j: ./{Ni al Anzz`01'l[ac, welke de meeste Nederlandsche Kunst-
beoelenaars onder hare Leden telt, de vrijheid zich in het belang der
Bcelclczzcla Iëzmsfm, tot Uwe Majesteit te wenden.
~ De Bceldezzelc Kzmsiciz, Sire! zijn een krachtig middel tot bevorde-
ring van goede zeden, beschaving en welvaart. Hare werken spreken
van Gods grootheid en goedheid, van de daden onzer voorouders.
van hunne opolïeringen ten algeineenen nutte gedaan, van hunnen
‘ eerbied voor de wetten, van hunne knnstvljjt en van hnnnernatigheid
j in krachtige onaigebroken redenen tot allen, die gevoel voor haren
invloed hebben. Zij verzachten en verlijnen het gevoel en voeren tot
t eene hoogere beschaving.
i Het Nederlandsche volk, Sire! is vatbaar voor hare indrukken. Dit
getuigen onder vele andere voorbeelden de Tentoonstellingen. die
reeds zoo dikwijls duizenden gelijktijdig toi het overdenken van (lod-
delijke en zedelijke waarheden hebben opgewekt en hen niet liet'd«·
voor schoone en edele beginselen hebben vervuld.
j Ook voor het slollelijlce belang der natie, hebben de /fee/{/<·;m'<·
ïwmrw/¢·;z onschatbare waarde. Xaburige Stalen hebben korteliugs be-
wezen. dat hei levensbeginsel hunner lll_j(§l‘ll(‘l(l ligt in de /few/r/«·,««/«