HomeDe maatschappij Arti et Amicitiae, over de opheffing der Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlandsch InstituutPagina 5

JPEG (Deze pagina), 537.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 9.11 MB

l
i
l
E

j 5
l
E de Regering getoond, dat zij de Sehoone Kunsten op prijs
i stelde en aan hen de plaats bij alle andere middelen
gi tot eene hoogere beschaving niet onthield. Er mogt dus
j met den tijd eene betere toekomst worden verwacht.
Plotseling echter, en zonder dat eene bepaalde oorzaak
à bekend was, werd deze eenigste hoop der Sehoone Kunsten
li ontnomen en zij aan eigene ontwikkeling - aan haar lot
overgelaten.
Op ieder kunstenaar moest dit een’ diepen indruk maken,
i en eene maatschappij die 140 be0et`enaren der Beeldende
j Kunsten onder hare leden telt besloot, in het algemeen
belang, zich deze zaak aan te trekken.
Hieraan znn de navolgende stukken het aanzijn ver-
l sehuldigd, die geene opheldering behoeven voor hen, wien
het lot der Sehoone Kunsten ter harte gaat, welke stuk-
ken, door een besluit der leden van genoemde maatsehappn,
thans door den druk worden bekend gemaakt, opdat ieder
de gevoelens en wensehen der Nederlandsche kunstenaren
leere kennen en beoordeelen , maar vooral om de overtui-
l ging te bezitten niets te hebben nagelaten dat in hunne
magt was wat dienen kon tot bevordering van het alge-
meen welzün. -
Zij zouden het zich ten pligt rekenen eenen verborgen
" schat aan den dag te brengen, opdat die benuttigd zou
kunnen worden. Van meer belang echter dan alle schat--
E