HomeDe maatschappij Arti et Amicitiae, over de opheffing der Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlandsch InstituutPagina 4

JPEG (Deze pagina), 519.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 9.11 MB

ä
W
i
x
F
l
ï
; l
ë
P
l.
Uli \’{l£]'Olll \’O1‘(lï ïllülls ‘<‘1‘\'ä€1‘lOOS(l, wat zij met ZOO veel I
zorg aankweekten? i
lnnners OHZG OpGDlJ£11‘C g€bO11\’C11 V01‘tlG11 hiet mCC1’ Op-
l
gQlu1StCI£l LlOO1‘ `OO1‘SfGll11lgC11, Lll€, g`€tulg@1'1Cl€ Wm l100gG1‘0
. . ä
beschaving, liefde tot groote daden en verlievene deugden gl
0 wekken; en door niets worden de kunstenaars die ons
’ !
`
land nog bezit, aangemoedigd on1 hun talent te wüden aan ,
de voortplanting van Vaderlandselie deugden of aan de l
eer van liet Vaderland.
Alléén tot verlustiging van eenige meer gegoeden, seliij- i
nen de Schoone Kunsten bn ons geschikt geacht te wor- .
tlêll, @11 bGp1‘OCf’t GGD liutlsïêllitëlï Yim mGCP Llám g0VO-
HCH mOCtl. QGHC YG1‘l1@VQ11€1‘ rigting (let lillmst té VOlg€11, [
meestal dwingt hein gebrek aan aanmoediging op zijne
schreden terug te keeren of een Vaderland te zoeken dat
betere vooruitzigten aanbiedt.
IIOGZGGF ClGZC J(0(3Si£lll(l OOl{ \'@1‘£l lJ€ï1’€u1‘(l, de lïu11St€D£1€11’ ,
bleef, in het vertrouwen op de wi_jslieid der Regering en
omdat l1Gm GGDC l<iCm VZ111 l100p `0Ol` (lC toekomst OVC1‘­
. .. .. . l
bleef, dien lridelnlq aanzren.
Yan het K0ninkli_jl< BFGCl€Fl2`L1](lSCl1C Instituut,
waarin de Selioone Kunsten een orgaan bezaten, dat niet de
Regering in dadelijke betrekking S‘(ODLl,1110gt eene gunstige
' \'(3l`l{lHg \‘O1‘tl@11 Y€YV£tCl1't; Walll, (lOOf' dG OI)l`lg`tl]]_g @11 ill-
l standhoudin<»‘ der 4" klasse van gemeld Instituut werd door
0 G ’
i