HomeDe maatschappij Arti et Amicitiae, over de opheffing der Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlandsch InstituutPagina 16

JPEG (Deze pagina), 472.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 9.11 MB

l
Ni
steuud 10 \`()l`(lC1l, \'Cll(l(lCll zij zieh 1ot Zijne Majebtoil, 'Cl'ZCl{(I‘l`(l j
dui eeuigo hulp vzui Zijner Mzyjcstcits Regering zou S`l·lf()l{liCll om 1*
i11 dit opzigl de gelukkige lllCdC(ll1lgl11g van 0118 X/T{l(lCl‘lR·ll(`l, met 0ll<
auider Rijk mogelijk lc 111z1l<011.
Ten Ol1l(lC Uwe Execlleiitie vrgmoedig 111111110 l)CClOCl.illgC11 te docu
`Cl`Slêl{lll, 110111011 de loden der boven v01‘1110ld0 Mazitsclizippij de vri]- l
heid, Uwe Excell. 00110 korte ()lllSCll].`lj’lllg te doeii, van helgeue 1
zi] , i11 hel belzmg dor SCll()OllC lillllätfill, tot stuud gebragt \'CllSCll··
leu le zi011.
Yolgens hu11110 1110011i11g, moet 00110 Rijl;s­i11sl0lli11g , wier doel heil
is de 0lll.\'ll{l{Cl.l1lg 011 ZEL11lC11\'Cl‘l(l1lg (lCl` Sehoono lïU.llSlC1l i11 heil
belang 011 tot eer van het Vuderlzuid lo l)CVUl'(ilCPCll 011 voor deb0­•
l2lllgC11. dier Kuiisteu te wzilaeu, bcslami uit de llllilllllllülldbliü be-
<)Cl‘Cllàll'C1l der:
l°. Dichtkunst.
t3°. Toonkunst.
3°. Beeldende Kunsten.
Wegmis de beide CCl'S1.Cl1 achten zij zich 11i0l bevoegd i11 ll2(l(’l'l‘
l)i_jZ(Jll(lC1'llC(lC1l 10 ll‘C(lCll.
U11(lCl` Beeldende I{ll1lSlC1l \'Ol`(lC11 1#e1·siuzu1:
l°. 11a Suhowza 1ï01n0lvzz7zsL‘.
2*), De Jfccldhazzzzhzizsi Gil lllliilië/'lL'(HZ[€ //`zzA:«{m rem a!1·eyz·c/1, mc- jl
l {/{zz'!/qqrm·zn·c, 011z.
3% Dc Schz'Zclc;%·z¢;zs«f zw mmz·¢·rzrzmz’z: /’aM‘0;z zz/x (/m1·c0»%·z¢;«.s·!,
Z'#c·£·c;zZ·zn2.s!, euz.
Deze '(‘l‘5(3llll.l(§11(:lC lukken 111o0sl011 zooveel 1l10gClljl{(l0Ol'CClll)C[)2l2ll(l
uelul ll£ll`(‘l‘ lllT1llllll`lC1l(lSlC l)(‘0Cl.Cll2ll'Cll \'Ol.'(l()11 vertogeiiivoordigcl eu
auui lieu de volgende pligteu xvorrleii opgelegd, ivelko zij, door de
·à1l!lll(*lll1l§X vzau llIlHl<‘ l)('1l()(‘liI.lllQ. ziel: '(‘l`l)l|l(l(‘ll le 1‘e1‘x"ull<·11: