HomeDe maatschappij Arti et Amicitiae, over de opheffing der Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlandsch InstituutPagina 14

JPEG (Deze pagina), 512.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 9.11 MB

j
ld-
/1v /1'<1,2z`1M‘/{Mc ,·ll·m!cm1`«· mie ]£c<·/zlwzrlw /x`ms!<»,1 lc ,«1111,«/we/a,/1
(‘t‘ll.l(‘l`. bepaalt zich uitsluitend t0t de Beeldende liunsten. ,
Deze ;kz1de111ie, l1oe nuttig en eerwaardig ook door hare l'0Cj>lllg.
heett . volgens haar reglement het doel, 11oel1 volgens hare i11rigting.
de bevoegdheid de Beeldende Kunsten te vertegenwoordigen,
,rt. 2 van haar reglenient beselirgtt haar doel als: ­
zn. De 0pZcz'cZz`2ag mu jonge Kïmslezzmwz. S
b. Het zrcrschrg/cit 7`(Hè 0mZc2·2·2'_qó in {Zr: Tceárevzkzmsi mm [00-
d’0ii2SZZ.LQ6 ba2zcZwe2%slz`c¢Zc2z.
'l`ot dit doel behoeven de ClC1l1ClllC11 niet aldaar tegeiiwoordig te
zijn, die, in eene 1{i_jksinstelli11g, ter vertegenwoordigiiig der Beel-
dende Kunsten, worden VGl`ClS(fl1lf, en inderdaad zijn die ook aldaar
niet aanwezig.
De Band van Bestuur bestaat uit elf lede11. waarbij gevoegd zyn
de drie Direkteurcn Onderwijzers , welke laatsten alleen adviserende
<lC11lll1C1l i11 [inantiele aangelegenlieden hebben, e11 slechts voor 2/3
de Connnissie van Onderwijs 1110gen zanienstellen. Deze laatsten zijn
uatuurlük beoefenaren der Beeldende Kunsten; overigens zijn twee
.rel1itekten lede11 van ClC11 Band van Bestuur. De overige leden zijn
`'t‘Plll()QQCll(l(‘ ingezetenen dezer stad ., doch ook gee11 enkel sel1ilde1·
beett zitting in dezen Raad.
Het zo11 dus ongepast C11 vernietel zijn, zoo Kuiistenaren ziel1
de eer der liandeliiigen van dit ligehaani wilden toeëigenen, C11 de Stülll 1;
der Koniiikliljke Akadeinie van Beeldende liunsten te 1l11z.s·/crehani uit-
Qilllllllü, kan 0111 deze redenen niet beseliouwd worden als die der
Beeldende l{llllSlCll€lFCl1 te zgn.
De l:()l1lll{ll_jl(C Akademie van Beeldende Kunsten benoemt tot
l(‘(l(‘ll 1
u. -"<·z/c1·Zm2rl.vchc mz 1·,·~c,«er/a 71'z4»4sl0«mrm4 rm m·A·«·m/c row-
r//rijm//>;/.