HomeDe maatschappij Arti et Amicitiae, over de opheffing der Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlandsch InstituutPagina 11

JPEG (Deze pagina), 486.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 9.11 MB

ll
Als getrouwe onderdanen van Uwe Majesteit, mogen de leden der
Maatschappij ««A;·Zi ct .</mz'cz'z‘z'ae" niet verborgen honden, dat het lntre
leden stnartelijk was, hij deze gelegenheid de Schoone Kunsten uit-
gesloten te zie11.
Met den meesten eerbied. waagt zij het U. M. allernederigst onder
het oog te brengen, dat ons Vaderland tot heden eene eigenaardige
linnstsehool bezit, welke buitienslands wordt erkend en met die van
tnagtige Rijken wedijvert, maar dat ook deze kttnstseheol behoel't<·
`Z
‘ heeft; aan een openbaar karakter, aan aanzien en aan hesehernnng.
om zich verder te kunnen ontwikkelen en waardiglgk te blijven mede-
‘ dingen met die van andere Rijken. waar de Sehoone l(nnsten deze
voorregten genieten.
Zich derhalve nogmaals tot U. M. wendcnde, verzoekt de Maat-
seltapjnj ««A:·z‘z` ct A»zz`cz'tz'rm" dat het U. M. behagen moge, haar eer- ‘
Inedig adres, waarvan hierbij een Afschrift is gevoegd. in overweging
‘ te willen nemen, opdat niet door ntiskcnning van haar doel de Sehoone
Kunsten in ons Vaderland worden ontaard en hare beoefenaars ont-
tnoedigd.
Met betniging van de meeste verknoehtheid aan Uwe Majesteit.
geven de Ondergeteekenden zich de hooge eer zich te noemen
van Uwe Maansrtnr
de zeer Oottnoedige Dienaren:
de Gc21=07ze Lcäm Jar Jfaalscbzgl/ig]
` i1rs"r1ar<1ui1. /·-.rti et rmieitiae".
den -Ldt=¤ April ]S5l·. en in hunnen nztatn .
tgv/.t N. PIENEMAN. Prev`!/¢·m‘.
J. XV. KAISER . Sec/‘raz‘z«;·«`~.