HomeDe maatschappij Arti et Amicitiae, over de opheffing der Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlandsch InstituutPagina 10

JPEG (Deze pagina), 487.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 9.11 MB

Aniuas mx Z. Nl. DEN KONING.
SIREJ
leen door de oplietïmg van het Koninklijk Nederlandsch Instituut
van Uietensehappen, Letterkunde en Sehoone Kunsten, de eenige i
staatsinstelling verviel, waarbij de Sehoone Kunsten in eene eervolle
betrekking naast de andere middelen van geestontwikkeling geplaatst
waren, vermeende de Maatsehappü H ,1/rti ei 1lm¢`cz`tz'ac" hare stem te •
moeten verhellen en in een eerbiedig adres U. M. te verzoeken. de
Sehoone Kunsten den rang te liergeven , die haar door deze opheffing
werd ontnomen.
Slechts aehting voor ware beschaving en liefde tot het Vaderland
bewogen haar daartoe. want volgens hare overtuiging is de beoetbning
der Selioone Kunsten evenzeer een kenmerk van hoogere beschaving
als die der Uietenseliappen en evenzeer als deze, dragen de Sehoone
Kunsten bij tot den roem van het Vaderland.
Zij vermeende. wat overigens de werking van het Instituut moge
geweest zijn. dat de Sehoone Kunsten daarin teregt werden vertegen-
w< im irdigd.
Up haar eerbiedig adres vermogt. de Maatseliappij «« Jrii cá -1/;zz'«·z'z‘1`m»"
tot heden geen antwoord te ontvangen, maar het beliaagde Uwe Ma-
jesteit dezer dagen eene voorbereidende kommissie te benoemen, om
aan de Koninklijke Akademie van lvetensehappen eenige
uitbreiding te geven en de Letteren, Geschiedenis en Oudheidkunde
daarin ook te doen vertegenwoordigen, 0prZm‘ mom! mm dc Vmlwlzzzzzi-
i scha Lcifcrciz cu Gcscáz`0cZc22z's, dat krzmáfcr, dat cmzzszbïz @72 die be-
.v«·h<w·21z<';«_q fu ,_(’(ZUi'[{H2(Z ·z¢·0rcZa2a [amy _gv_ycuc2z, welke haar focàazzzen.