HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 632.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

l
t
A4
» l
{ BIJDRAGE, gehouden in de Atcmrimms vmrcmmrzvo
der tv1·;n1·inLAN1>se1nc M,r'l`S(‘UrPl’IJ '1‘1·;R niema-
Dl·)ltlN(i ',N Xl.l'HltIH·lll>, Afdeeling ])BLI~"1‘, in
Maart 18:58.
i
l
,1% W z /
eyzzw < ·/www;.
L
1
Ill ONZC '()1"lQ(’ lJ(‘Sll11ll'SV(‘]‘,Qt`t(l(’l‘lll§ï, V(’ll((‘ ONZ? lïl£llSl(‘ blj(‘(‘]l­
j komst alhier, onmiddellijk voorafging, was door 1nij bij zekere
­: gedaehtenwisseling gezegd, dat ik onder goedkeuring van onzen
j hooggeaehten President, gaarne bij eene volgende gelegenheid
I op dit onderwerp wensehte terug te komen - bedoelende in eene
volgende b(‘SlHHl’S'(‘l'gH,(l(‘l‘l]lg - dewijl de tijd toen verstreken was.
j Onze geachte Yoorzitter deed mij de eer aan, dit als eene
g van mij te verwaehten bijdrage in deze vergadering te beschou-
7 wen, en zietdaar, mijne lleeren! mij eene eer geschonken,
welke ik mij alligt anders nimmer zoude durven vernielen in
,{§(’(l&lClltCl1 JIC ]lG1l1(’]l.
Hoort mij dus met toegevendheid. Immers toch de Maat-
schappij van Nijverheid roept industriiëelen, niet enkel redenaars
1[Ot Sl)1'(.‘l{Ol1, C11 ZCl{Cl' \'ül'C llüb te \'(?]lS('l1Cll, (lüt £1l1(lC1‘C lll(ll1S-
triëelen, bekwamer dan ik, zich meer deden hooren; de nijver-
heid zoude daardoor gewis meer bevorderd, het doel onzer
maa,tschaj>j>ij beter bereikt worden. I
Het onderwerp, waarover de genoemde gedachtenwisseling plaats
L V()ll(l, WNF llüï {l{]llläl1lQlg(‘ ()lll\'t‘I'j) Yilll \'(‘J[» Ol) (lt` ill--, Llll-· (Ell
doorvoerregten, en den hoogst nadeeligen invloed, die de aanne-

in
tl
jl

I
E
l
li