HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 87

JPEG (Deze pagina), 769.94 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB


R3
i ` toch minder worden geconcurreerd, en dus meer handel doen
kan, als te goed wetende, dat wanneer dezelfde fabrikaten hier
te verkrijgen zijn, hare verdiensten gedeeltelijk ot` geheel ver-
loren zijn. Zij spant daartoe bij iedere gelegenheid te meer
haar geheel vermogen in , omdat zij, van haar zwak vermogen
overtuigd, anders van het terrein geraken zouden, en doet dit
daarom te luider hooren, ten einde zich staande te honden of
uit te breiden, dewijl zij in hunnen aard alleen door hier at'
te breken, gevoed wordt, al is het ook dat de grootere takken
van koophandel in grondstoften daardoor worden gefnuikt, op-
t droogen of verloren gaan.
Maar ook zegt men; Sommige der eerste handelhuizen be-
hoorcn aan vreemdelingen. Zij zijn of Belgen, of l`)nitschers , of
r Fransclien, of Engelschen, die ten hunnen behoeve zich hier
vestigen, doch zouden dezen hunnen nationalen oorsjirong zoo ge- I
heel kunnen verloochenen; ook zonder dat zij het willen of
+ weten, en dewijl zij in den regel zeer bekwame, aohtenswaar­
l dige , hoogst achtenswaardige ingezetenen zijn, en die daarom
in alle vereenigingen van staathuishoudkunde op het terrein van
t koophandel zich bevinden. Is het dan wel wonder, dat zij
j hunne stemmen ter goeder trouw geven aan maatregelen, die
t meer gewaagd zijn, dan zij oj>j1ervlakkig schijnen?
l Nog spreekt men van de vreemde haiidelskantoren, die
l zich hier vóór vroegeren tijd vestigden, om zoodra hun ver-
mogen maar een zeker tantum bereikt heeft, weder naar hun
vaderland terug te keeren. Zoo waren er toch voorbeelden, ol`
zouden immers te vinden zijn, en onder zoodanige vormen,
die hunne onderscheiding moeijelijk maken; van dezen zonde
men toch ongaarne advies genomen hebben.
Het ware dus wenschelijk, dat het besluit van zijne lüxcellentie
den (ionverneur Generaal van Xeêrlands-Indie onmiddelijk
werd ingetrokken en dit dadelijk a_lom werd gejmblieeerd;
· niogt men meenen, dat er eenig bezwaar in gelegen is om alzoo
i
J
· l