HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 85

JPEG (Deze pagina), 767.88 KB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

t
‘ er
onze O. I. bezittingen wel scherp onderscheide, in hoe verre aan
de ten deele adhaercrende stemmen gewigt moet worden verleend.
Alle handel scheidt zich of beweegt zich in tweeërlei rigting,
i cn ofschoon in hunne verst verwijderde punten zeer gemakkelijk
van elkander te onderkennen, loopen de vlakken van beweging
zoo na aan - en soms in elkander, dat het eene groote
j scherjazinnigheid vereischt om die wel van elkander te kunnen
g onderscheiden.
l De eene rigting, direct nuttig, zoo in haren aard als in al
j hare bewegingen, verdient de grootste belangstellende zorg der
ë wetgeving, in alles wat slechts haren bloei bevorderen kan,
j ` dewijl zij, echt nationaal, aan het nationaal wclvaren jmrallel
verbonden, en de hoofdbron is van nationaal vermogen en in-
nerlijk welvaren, die immer in de ruimste mate bevorderd wor-
l den moeten, daar zij de eenige grondslagen van gezonden handel
zijn, en steeds de middelen van zijn voortdurend bestaan telkens
i uitbreiden, grooter en meerder worden doen.
De andere rigting, van minder nut dan de eerste, en die
daaraan geheel ondergeschikt behoort te zijn, is soms direct
of indirect anti-nationaal, van aard teringaehtig. De eerste
steunt op eigen kracht, en is de onontbeerlijke dienaar van
~ eige11 industrie en nationaal vermogen; de laatste op geleend
vermogen, die eigen welvaren doodt.
Alle buitenlandsche handel wordt door wcderzijdsche belangen
gedreven, zoo wel ten behoeve van het buitenland als dat van
ons zelven. Het past der wetgeving dus haar vermogen aan te
wenden, om dezen volkomen te ondersteunen; maar met de
grootste oplettcndheid de andere rigting zoodanig te leiden, dat
die zich meer en meer in de rigting van de eerstgenoemde
bewege, en hierdoor den handel het teringachtige beginsel aan de
laatste zooveel mogelijk te doen ontnemen en in de eerste rigting
over te doen gaan. De teringaehtige j>lauten kunnen op den
grond der eerste voorzigtig worden overgejwlant, om daar tot
krachtvollen toestand te geraken.
Het naijverig buitenland echter tracht zijn pogen immer aan
!
t
t
t
ti