HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 83

JPEG (Deze pagina), 788.50 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

Bj
79

{ met andere dieren deelen moest en hoe dit geschiedde. Nu, wij
zijn de leeuw 11iet. Neen, liever moesten wij zonder veel bewe-
I ging stil onzen gang gaan, en slechts ee11 helderen blik houden
op alles, en dat, wat soms eenige verandering volstrekt vorderde, i
slechts met de kleinst mogelijke sprongen doen, doch geenzins,
hetgeen goed marcheert aan proefuemingen wagen, veel minder
prijs geven. Onze O. I. bezittingen vooral, meen ik, zijn te pro-
ductief, om er gewaagde proeven mede te ondernemen , dan li<·ver
jl iets van deze vruchten aangewend tot het brengen van deszelfs
inwoners tot Christendom de beschaving!
Ik weet, er kunnen exeeptionele toestanden geboren worden; de
j doorgraving der landengte van Suez kan belangrijken invloed
I uitoefenen op hetgeen zal noodig zijn tot het behoud der
I vruchten, en den weg langs welke die in Europa zullen wor-
` den afgezet; doch exeeptionele toestanden bestaan op dit oogen-
I blik immers niet, en wat de doorgraving der landengte van
I Suez aangaat, deze is 110g niet gereed, en vordert dus eerst
j later ernstige overweging en voorziening. Inderdaad de voor-
j genomen handelingen in onze (). I. bezittingen zijn ook zelfs
Lt bij hare kleinste gedeeltelijke uitvoering bedroevend, en ik
wensohte wel, dat geheel Nederland dat gevoelde: of hoe zal
het smaken, indien de welvaart onzer financiën, die toch
jj grootelijks aan onze O. I. bezittingen te danken is, verloren
; raakt, en vele fondsen van duizende weezen- en liefdadige
i gestichten met deszelfs vermindering of verval gedeeltelijk of
I- geheel verloren raken?
Want het systeem schijnt verderfelijk, en al vloeiden uit zoo-
danig systeem soms middelen voort, die dan louter toevallig
goed waren, zij zouden spoedig door nieuwe verordeningen aan
dat systeem worden dienstbaar gemaakt, en als slotsom boven-
j genoemde droevige gevolgen hebben.
il ‘ Zeker seheepsgezagveerder verhäialde mij, da.t hij den voorge-
j nomen maatregel, voor het kleinst gedeelte te11 uitvoer ge-
; legd, eerst goedkeurde, alleen naar ik vermeen om het ver-
zeilen in onze O. I. kolonien, ten einde uitgeklaard te worden,