HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 76

JPEG (Deze pagina), 795.69 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

I
l l
l u
l
l .
7:3
j loculo ivzizn·do van hol gïïlälll <l;izn·;mn jminllol loo- of ailnoonil,
1nzm1‘ or zijn ook zindoro lumlhonvvjwromliiclon, dio niol ulloon in
dil opzigt mol do gimioii gelijk slaan, inzmi hovondion in lninno
vorschillondo kivzilitoilon, zich of incor of inindor ]lïl2ll‘llLll1ll()
jnisto vvïizwdo op prijs goslold zion; dit licofl nu ivol bijzonder
hotrokking op dio jmiiliictoii, dio als v<>zclstoli'on dioncn, inzmr or
zijn ook znidoron, dio ook van dil luzilslo nict gohool zijn buiton
j goslolon; ivzini bui‘conlïindscho ordors bojmlon zich inoor lot algo-
j inoono kvvalitoilcn on zilgcinoouo jirijzon ; do landbouw vindt
j zich dus niot azuigoinooiligil tot hot vooitbrcngon van hijzondcr
il bniiongoxvono l<vv:1li’ïoiton cnz. ldigon iinlusiiio O1l(lCl'Sl(?U11t dus
gl nioi ulloon don lzindbouvv, 1nzi:u· sliolit ook tot zijno onl-
ivikkcling on volinïiking cn vvzmrdoor is hoi", dat mon in
Bolgio hot vlas voolïil op zindcro ivijzo vorbouvvt dan hij ons?
Waiiioiii gaf do jiroductio van lijnoro wol hior inindor voordool
dan do grovoro? Op do oorslo dozor vmgoii zoudo inisschion
gcznilivooiril inoolon vvordon, dat do industrio dio dáár vmzigt,
(dus in ons land niot). Op do lzizilsto vvoton ivij, dat do lijno wol
hior niot in vcrhouding van (lC1'%ClYCl‘ dougd koojiors vond onz.
, lion nicf onholzingiijk lzibzik­tool<lor in llolflzind v‘orlimil<lo mij,
dzil hij dion niot tot doszollë ii‘zi;u·ilo v<·i‘kooj>on kondo, alléén
doordicn hij zich tof vorkoop naar cldois hogovon inocst, ivuzu· ,
mon zijno $O1'l`C1`lllg nioi gonoogzzmm ondoi·sohoiddo, in voi·hou­
ding van don govvonon inzizitsfaf dior juijzon; ook hior dood
hol gcniis aan loculo l>os’roinming do iv2izn·do fo vool ondor oono
_ nlgoinocno F()l'i(‘1‘lllg riingscliikkon.
Klcn bclioudo dns allo hoogc ll1l{()1lli‘E1(ili‘l'(‘gl(‘il, on ondcizooko
jl ëillovn vvolko lzikkvn vzin lll(lllSl'l'lC hopzizild in slaap on lo grondo j
zondon gaan, on ovcrivcgo on lucslissc ccrsl; dan wzinnc<·i· hol `
jl ondcrzock dior zamk dit zondvr iivijfcl liocfl ziznigoivczon door
ik cij fors zoo als in inijnc hijd1’zig<·, ivvgciis do oliosliigciij go-
vondon ivordt, on c>1nlc1·wci‘j>r· dit dan incl zillo hijlïigcn ami hof j
oordocl dor Yoilogoinv<><>i·<ligiiig.
()llg(‘lllCl'l§l bon ik vci‘doi· gogzuni in lllljll(‘l){‘SCll0Ll\`iIlg€ll, dzin
inijn jilun wins. lloofdzzikclijk ivildo ik docu uitkonion, dat hct
gi
l
if ?
' ‘
i
l
l
jl