HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 75

JPEG (Deze pagina), 809.86 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

Y Y?
j
l
7]
Inzonderheid zouden die staten het meest dit onderzoek vor-
deren, naarmate zij meer kunnen geacht worden op technisch
terrein het meest ontwikkeld te zijn, of om andere redenen het
naast met onze eigene nijverheid zouden kunnen concurreren; de
eersten om zelve zoo noodig, hen te kunnen volgen, en alzoo
onze eigene nijverheid tot hooger toppunt te voeren, en de laatsten
om zich te wachten, om aan dezen geene gelegenheid te geven
onze eigene nijverheid door concurrentie te benadeelen.
Onze nijverheid is wel vooruitgegaan, maar heeft echter daarom
nog geen gelijken tred gehouden met die van het buitenland;
moet men die daarom dan maar dooden? Belgie verheft- zich
nu reeds in vele opzigten boven onzen handel, door zijne meer-
dere eigen nijverheid boven ons.
Soms ook zijn er bijzondere takken, die eene bestendige op-
lettendheid zullen blijven vorderen. Zoo zullen die, welke met
groote kapitalen werken, of van welk artikel geene geregelde
marktprijzen bestaan of niet genoteerd worden, of niet kunnen
bestaan of genoteerd worden, of die waarvan het getal fabrieken
betrekkelijk gering te achten is, veel meer toezigt vorderen,
ook bijzonder in momentaneele gevallen dan anderen, zoo men
immers voorkomen wil, dat door groote kapitalen, gemis aan i
bekendheid van prijzen, op den duur of in niomeutaneele onge-
legenheden, misbruik gemaakt worde. llet zoude daarom wen-
sehelijk zijn, dat de markt-- en verkoopprijzen van het tarwe-
roggemeel, enz., van de versehilleiule broodsoorten der onder-
scheidene gemeenten uit de diverse provineien, ofwel uit eene
provincie eenmaal ’s maands worden publiek gemaakt, met ver-
melding hoeveel plaatselijke belasting onder die prijzen begrepen
V was, ten einde juiste cijfers van vergelijk te kunnen bekomen;
hetzelfde zoude ook van de diverse soorten van vleesch geschieden
kunnen, en openbaarheid in alle dingen eene groote sehrede
op den weg van redelijken vooruitgang kunnen zijn.
g Ook de belangen van den landbouw zijn èn met het behoud,
i en met de ontwikkeling van eigen nijverheid ten naauwste ver-
{ bonden; want niet alleen (zoo als reeds vroeger is gezegd) dat de
E
l
l
V
ct