HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 74

JPEG (Deze pagina), 717.45 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

u ‘ ‘
1

`
( 1**
u {(1
I
I
C Zien wij wat België doet in deze, op het product van een
last Lijnzaad, en hoe dit bij ons gesteld is.
BELGIE. NEDERLAND.
0 Vat Lijnolie omtrent f 5,81 ,/734,80 orntrent ..... _/` 1 f 6,-
1300 Lijnkoeken ..... H 1 ,, 13,- 1300 koeken 15 cents ,, 1,95
j is 'lotaal .... j+7,ob. is tlotaal .... f 7,9;)
‘j ïtï: ?;;ïï.i lt Z`.ï _‘··
j van een last Koolzaad:
$'.Q5K. Raapo1i<~­j­ : _f5,R1 /+7,93 j` 1 j 8,25
j 1100 llaapkoeken ..... ,, l ,, 11,-- 1100 koeken 15 cents ,, 1,05
1
E, f saaie. f 9,90
:ï T V
Het invoerregt der olijf- en boom-olie in België is 7,09
ier 100 Ned. v het invoerreet ou vette zaden hier 2 ier
1 J ra 1
la.st! en in het ontwerp-tarief behouden!
j` Eigenaardig beveelt zich dit principe aan, ook daardoor dat
1 , , .. •
j het juist deze onkosten zijn, welke allen binnenslands wor­
jj den genoten, en dus zuiver tot welvaren van alle standen
1 . . . . .
1; dienen en in het land zelve verteerd worden ; misschien kon dit de
` natnurlijkste maatstaf worden geacht, om bij het bepalen of
jl veranderen van een inkomend regt. het oog op te honden.
1 ..
Meent men echter dat er betere grondslagen zijn om tot maatstaf
1" , .
'1 te dienen, welnn! dat men die dan opgeve en aan de onder-
i,` vinding en bestaande feiten toetse; ik ineen echter dat de gege-
:41 ' .
jj vene grondslag alleen dienen kan.
lg Om tot de noodige kennis te geraken van het hiervoor
genoemde, is het noodig, dat onze geheele vertegenwoordigiirg
Q in het buitenland, zich daarmede, als eene branche van derzelver
1 hooge roeping, onledig houde; behoorlijk ingekleed kan dit de j
waarde van onze vertegenwoordiging geenszins eenige schade .
doen en alle ministers enz. eonsnls en dier<>‘eli'ken zullen 1
I 7 7 D « J ,
,1 doorgaans of zelve, of door hun gevolg met de grootste be- ,
reidwilligheid datgene erlangen, wat zij begeeren, nithoot`de Q
·¤! ” .. . =
jl van het belangrijk standpunt, waarop hun verheven roeping hen
äl plaatst. i
ï¢ 5
·, lt
2 1,
ij ,
,1 ‘_<
E1
1 i
li ,
j in
‘s