HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 73

JPEG (Deze pagina), 782.83 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

1
(10
S dus hot 1111111111;:1,:1.1 van 1101110 11101 0011 g0lijk inko1n0n11 rcgt
j bolast w01·1l, (lilill Z()l1(1(2 1101 l:1a1s’10 (11'1() S1 V1(ë1`l11Zl1<‘11 1]O()gCl'
l)C$C11C1‘1l1<1 zijn dan hot 001·s10. Nog 1l1()1§1 hi01·bij wo1·110n op-
1 giilïllàïlill, on 01*011 llU()(l\'(`:l1(11g in £1C111T~gCI1U]‘I1C1l V()l'(1(§ll, 110
1 l1o0v00lh0i11 11l.1)l'1(11{ïl€11D4(11C 0011 1)C1)2`|.äll(1 VO1L11I1Gi1 g1·o1111sto11'011 op-
1011011, doxvijl ook in 1110 `Cl‘ll()Ll111llg, 11(51 11l1{()ll1(ëll(1 1·1·gt van
110 0011 l1oog01· dan van 110 and01·0 zij11 IIIOC1.
1*Vil 111011 h0id0 naar (1C]1ZC11·(1C1l ]11€12L1S1ïlf i11kom01111 1*0gt 110011
1)C13.1C1, bijv. als hot l)I‘O(111C1Z van 0011 last lijnzaad is 6 vat
` 1ij11o1i0 011 1300 1{()(§1{C11, 011 van 30 1111111 graan 30 111u11111‘11
111001, dan 111001; d0z0 0110, 0111 11101 11(ZJC 111001 0011 gelijk inko-
11101111 1*0gt 10 11C1.)1)€]l, b0last zij11, als: 001"st; 11110 i1 1‘i01·n1al011
111001 dan hot g1·11a11, 0111 110 Il1CCl‘11(‘l'C fab1·i0ko11kost011, 1011
t\'CC(1(§ dit l)l'()L1llC1 vijl'111a1011 1101*11011 'C1'l1()Og11, 0111dat al 11020
onkoston op 00110 1{1C1llC1'@ l1o0v001110id 11l1)1'1(§1{2läl1» (1l‘111{l{C11 naar-
111011 do 11j1l1{O€1(C1l v1·ij0lijk, 0111110111 zondcr 11l1{OlIlC1l(1 rogt
1ïlOgG11 w01·d011 ing0vo0111 ; dus g0s10l1l 00ns, 0011 1111111 gêlllïllllll
graan 50 00nts - dit S1 111aal (1101 `1]11(1(1C11 van 3 51 «L 111111011)
is f 1,75, hot VO1L11HCll 1`a1.11i0kaat staat als 51111; 1, dus
_/' 1,75 X 5 : 8,75, d01·11alv0 staat naar 110z01f110 'CI‘l1()1l(11l1g
0011 1ll1(O1l1€1l(1 1*0gt van 50 CCIIJES op 0@11 1111111 graan, g0lijk
111011 8,75 op 0011 vat 1ij11ol10.
()l)l)C1''1£11{1(1g schijnt d0z0 'C1‘l1OL111111g wolligt cunigzins 110011111,
011 toch g0loof ik, 011 st01 dit als hoogst 11‘aa1·s1·l11j11lijk, (1(EZ(‘ 110
b0st0 ïnaatstaf 10 zijn, naar w01k0 1101; i11ko11101111 1·0gt 111001 wor-
11011 g01·0g0l11, ook 101 Y0O1‘1{U1ll111g, dat 111011 in sonnnigo g(£`i111C1l
00110 t0 hoogc lQ)CSC11C1'lIl111g V0110011011 zo11110, 011 in 1>ijzon1101·0
gCViL1lGl1 door 10 11oog0 1JCSC1lCI1l1111g 10 1001 l(()CSJ[Cl‘C1l.
111111101s toch sclnjnt g00n0 1)CSC11Cl'1l11llg 1l()()g(ë1' noodig 1,0 zijn
dan 110 som (1Gl' ()11l{0S10ll, 1101110 zoo l1i01· als 011101s op 1101
fïl1l)l‘1C(%1'C1l van 00110 1)(*j)21il1L1C 11()C'C(§11l(E1l1 g1‘<)1(1$101l.Cl1 g(Z1C(1Cll
V()I‘(113, dowijl in 11011 1·0g0l 'C‘I'111()C(1Cl1j1{ g1·0n0 11()()g(¥1'C b0s0l11:1·­
ming noodig is dan h01g0011 110t 11ll)l'1C1(€l§11 tot (1011 prijs 1101*
§l'()1111S1()1l~C1l IG(1L1CC(`;1‘1, <1)(‘l11C gC1'Cl{(‘|lL1 z11ix‘01· gold i11 011z0
havons) 101·11g111011g1.
5%