HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 69

JPEG (Deze pagina), 771.61 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

li .
{ ‘
(ll:)
Geen vreemdeling zal dan meer vragen, 11oel1 verkrijgen
kunnen, de zoo vele di11ge11 die hij nu nog Yilll o11ze eigene
industrie vraagt; gee11 (‘lg(‘]l, noch vreen1de lll(‘1‘ §II‘()11(lSl<)ll·(‘ll
meer fl{`1llYO(‘I(‘l1, die hier niet meer die11e11 kunnen; een e11 ander
zal zich voortg:1a11de, geheel verleggen llïlïlï onze naburen, e11 wij
zullen ()j)llOl1(l()]l eenige markt van ]‘lll1'()l)H te zijn. dvülll vergeten
t wij het niet, de bloei van onze eige11e industrie moet ill
onzen eigenen boezem verzekerd zijn, C11 alsdan eerst
j KAN zij ook voor het b1.1ite11landat'we1·j>e11, OY(‘1'j)l’O(lll(J(‘I'(‘11.
l lminers de uitvoer va11 goederen is 11iet de llO()f(lgl‘0H(l­
slag van algemeen welvaren, zij draagt daartoe wel bij, 111:1a1*
misseliien voor slechts weinige, mogelijk 5"/C v:111 hetgeen in 0118
T zelven haar inwendig doet bloeijen; voor de 5°/j, is ll(‘l dus te
waarderen, hooger niet; d2`LïI1‘(‘lll'(‘gC1l weegt de beseherniing van
1 eigen industrie dus 95°/G, zij is dus zooveel 111eer 1va:1rd d:n1 het
jl geheele buiteiiland. Maar wat 111eer zegt: zoo 111e11 de eigen
j industrie niet beschermt, gaat 11iet alleen deze g(‘ll(‘(‘lC 95°/O van
i het i11 o11s zelve11 bezittend vermogen, lllïlïlï met haar ook de
l 5°/O, dus beiden ill ééns, en gelijk, èn O1lllC1‘Sl`Cll)ïl2l.l', en voor
I innner voor goed verloren.
j, lür behoort moed toe 0111 i11 o11ze dagen ill Nederland van
i het systeein ,, ll)CSCl1(’1'lDl1lg” te durven spreken en daarvoor
l onentlijk te durven uitk0n1e11.
Ook ik was vroeger mede gaarne liristerende naar alles wat
i11 (l(‘1l handel liberaal scheen; ook ik geloofde toen, dat ieder
land zijne eigene, aan dat land lf)Cl10()l'(‘ll(lC industrie l)(ïl10ll(l(‘]l
zoude, ook bij volkomen vrije l)HllC]1lü1l(lSCl1C C()]1Cll1‘1‘(‘1lll(ë, ik
sprak CY(‘ll g(‘1l1>l1l{l{(?ll_jl{ met de11 grooten hoop mede, dat iedere
tak Yïlll nijverlieid die hier 11iet tegen l3LlltClllïlll(lSCl1(‘ C‘Ol1CU1'l‘(‘]l-
tie bestand was, (lüll in vrede maar 1110(‘Si Hfll‘(^l{l{(?]l naar
i elders, e11 verloren gaan ; lllïlïlï sedert ik de gevolgen traelitte
te bereke11e11, e11 ee11e11 diejieren blik i11 den handel en de
industrie poogde te Slïlflll, kwam ik tot de ()'(‘l'tlll,£§l)Q,
E dat een gematigd besel1er111end stelsel ook voor ons land eene
jj l)(‘j:ïTf1lLl(‘ l)(‘ll(){‘l]l'(‘ was, is, en voortdurend blijven zal. lk vroeg
1

l
l
l
l
)
l
Y