HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 66

JPEG (Deze pagina), 742.92 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

jmwm`~m`“`_*""7iii 7 i ·’
1
1
' 12:2
jl Zilillll (l()Ul`(11'()l1gCll is. 111 Belgie bijv. heelt 111011 1121 rijpe over-
jïi weging v1111 de voordeelen 111111 de l2ll'11.C1'11lg 1111111* de 1v1111rde of
ë het gewigt `()l’1)01l(1C11, door de Regering e11 de K11111er v1111
1<()()j)llïIl(1L’l 111111 het gewigt de voorkeur %1C1l geven; hier te
11111de erkent 111Cll 111 de 1)(‘ZVilPCl] 112111 de \’21ï111‘(lC verbonden, {
]ll2lill' wil (11011 1111111tst111" toch doordrijveii.
1 De meeste 2l1g(‘`2lïlI(11g(1(‘)1 bij o11s, hebben de hoogeseholen
bijgewoo11d. Op juridiek lZ(‘1'l'(‘1ll Gll S1`üïl1S1)11l'g(‘l'11j1( leve11 111oge 11
j dit hoogst goed zij11, 11111111* Z0ll(1(‘1' de gu11stige exeeptien voorbij 1
te zien, zijn deze $01115 te weinig bekend met het feitelijk 1eve11,
even 11ls de zoo11 111111 ee11 f11b1‘iek1111t (‘C1l]l12181 11dvoc1111t gCV()l'LlCll
Zlj1l(1C, weinig lust C11 geschiktheid heeft om zic11 de fabriek Vïlll
Z1jll'2l(l(‘l' 111111 te trekken, die te 1)CSl`11(1CI(‘l1 C11 111 de details .
(1&l2ll‘l()G noodig te overwegen, 111 was of is die fabriek de ee11ige
1 ()()1'Sl)l'()1lg ook geweest 1*1111 de verkregen I1jl{(10111DlG11, al beloofde
die i`11briek dezelfde g1111stige I`(’Sl1llïl1Cll voor l1e111 persoonlijk i11 1
jj het toekomende.
jj Dat ik zoo bepaald het oog. ook 112111r Belgie llGGll wend, j
is ()lIl(12ll het mij toeschijnt het meest Eiigeland op zijde 1
j te streven e11 het o11ze meest C()11C11Il`Ol'(‘l1(1G n11bu11r is, e11 t
het ook i11 het S12l{l11{ll1l(11g leven niet het minst ontwikkeld
is. Zoo zouden i11 Belgie op ee11e bevolking van #1« millioe11 1
zielen i11 1817 -1,200,000 el2lgl)12l(1(‘11 per post verzonden zijn, j
il e11 i11 1%57 22,822,000; terwijl dit i11 Engeland op eene be­
volking van 27,000,000 zielen, i11 1857 slechts 71 millioen
beliep.
1 111 ieder geval, e11 l1oe 111e11 deze 1)C$C11011\'1llg ook gelieve op
te 11e111e11, W21l'(‘ het ten minste weiisehelijk, dat men voor alsnog
Q geene z11ke11 tot stand 1)I21­g1 C11 tot wet 1111111kte, die zoo
ll selironielijke gevolgen k111111e11 1111 zieh slepen: d11t men het 111111 1
jj liever nog eens een j1111r i11 overwegiiig 1111111, e11 het niet eerder j
tij deed (lêlll 1111 bevoreiis zieh overtuigd te hebben. `
l
,, ls de lllj'(‘l'llC1(1 toch niet in eenig opzigt i11 strijd met den j
1 1
1 S
1 1