HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 65

JPEG (Deze pagina), 782.41 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

ol
industrie~tak inwendig ; men weegt hoeveel milioenen die af-
werpt, hoeveel paar handen er 11uttig door worden bezig ge-
houden, hoeveel monden er door worden gevoed, hoeveel
welvaart er door wordt verspreid, zonder daarom echter na
te laten het oog naar buiten te werpen, maar hoe? Alleen
slechts e11 i11 zoo verre dit dienen kan, om eigen binnenland-
sche industrie tot hoogeren bloei te brengen e11 de bovengcnoeinde
weldaden steeds te vergrooten; e11 l1oe gaat 1nen daarmede te
t werk? niet door fraaije theoriën, maar door eerst naauwkeurig
zich van den staat der zaken te hebben overtuigd, en op wel-
gegronde berekeningen verzekerd te zij11, dat datgene waarin zij
met betrekking van het inwendig nijverheidsleven tot het buiten-
land veranderen zullen, bepaald dienen zal tot den opbouw van
eigen innerlijk welzijn.
Yan daar dat naar ik meen, geen Belgische Minister het
zoude behoeven te wagen eenig voorstel te doen hoe door schoon-
sehijnende theoriën ook gestaafd, in (ltèll geest van een zooge­
naamd free-trade, zoodra dit slechts eenigen invloed op hunne
eigene industrie zoude kunnen uitoefenen, als zeker zijnde dat
de volksvertegenwoordiging het met een algemeen votuin van
wantrouwen en afkeuring jegens zijne bekwaamheden zoude
é verwerpen.
E Hier heeft juist het tegendeel plaats; men schijnt te leven
i op het denkbeeld Yêlll alles wat vrijgevig, liberaal klinkt, en
geen Minister schijnt het vooralsnog te durven te wagen om
eenig voorstel in overweging te geven, dat het denkbeeld van i
eenige bescherming van eigen industrie doet kennen. Juist om-
` gekeerd, als in Belgie bestaat. Yan waar dit verschil?
Yermoedelijk daardoor, dat er in Belgie meer industrieelen
deel neinen aan de vertegenwoordiging, die dus meer de waarde
van eigen industrie op llïtIGll waren prijs weten te schatten,
terwijl daarentegen in ons land, de industrie bijna niet, of
‘ immers als lioofdbronader van algemeen welvaren niet genoegzaam
wordt vertegenwoordigd, en men daardoor l11lll(lCl' met dezelve .
bekend, of van haar gewigt en wezenlijke ‘@ehoeften niet genoeg-
i