HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 64

JPEG (Deze pagina), 773.01 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

Ii i i T
’ ee
jl en bziiideu te eutlielïeii, l1lZOll(l(3I'll(3l(l vnu die ep de ll)1‘êlll(l.­
Q st·el‘l`ex1, als haar zulemliziliiigsbegiusel; eek lufe men hel iiikeineiul
regt wm :2 per lust op de vette zaden veivulleii eu t1·z1el1te, deer
geen te laag iiikemeiid 1`egl, te `0Ol'l(()lllC1l, dat zij niet doei vreemde
iE1b1·iel<g<>edei·eu eudergu, 11e<·l1 op andere wijzen weide prijs gege-
gl ven mm de soms selieeiilclixikeude redeueu van het bui’re11lz111<I,,
welke niet alleen teu deel hebben liuuue eigene 11i_jvei·l1eid te
besel1er111e11, iuaar \`2là`tl' liet mogelijk is, die teu koste der ome
te lieeger 011 te veereu, - 011 welke ueedmk eli_jl<l1eid zeude l
er tech lc uuiieii bestzuui om eene proefiiemiiig te wagen, waartoe
wij iuuuers deer niets gedrongen worden , die eigen welvïmxtv
zee zeer ep losse sclireeveu stelt, iimkelams, kooplieden, reeders
belzuigrijlï scliadeu, 011 iiizoiideilieid deu fubrielçmit welligt veer
E goed mixiereii zal. Megt; 01 mij slechts 00110 reden voor bekend
li zijn, il; vlei mij die 11001 duizeudveud zwaa,rcle1‘ l6g(3lll)GLl(j1l-
kiugeu te zullen epwegeu. Eu eveiizeer als liet af te lïeureu
il is (l.()OI te lage als 110 voergestelde iiilcemeiide ïegteu, den
ll zuigeliug onzer iuclustrie , uit pure lust 0111 hem gezonder 011
lmiclitiger te makeii, eiigekleed voor 0011 open mzi.111 van koude
' 11011 geest te doeii geven, even 200 YGl'l(CGl'd zoude het zijn
door te hoog iiikemcude regteu 11011 aap 1121 te volgen, die
zijn jeiig uit loutere liefde, 200 welgesleteu aan de borst 5
drukte dat liet slikte. Beide stierven, immr door tegengestelde l
eerzukeii; 011 tech zal men miiider wagen met te veel, dam met ­
te weinig bescliermiiig. De ceueurreutie 011201 iiilzmdselie
llLl)l'l(‘l{(ï1l veerlcemla dit , eu bij uitvoer kam men iestitueeren ;
i 011 1100 beclreeveiid. zoude het zijn, als wij eens zeggen meesten:
l ,,liee _iïlllllll(.'l’ dat 01120 ]ll_lV()1'll€lLl nu sterft, deed is, nu zij l
bijna mm de volle vrijl1ei<l gewoon wz1s.”
l \villll(‘L‘l' wij een blik slzum ep de lieerscliemle 111ce11i11ge¤1,
l zee hier als in Belgie, dem dect zich een belzuigrijk verschil -
ep, lllSS(£ll(‘ll deze beiden, wat zmiigzmt de biimeiilauidselie welvimrl.
[ll Belgie `l'2I2l§B men iizmr de belamgiiljklieid van iedere
l
z
1
l J