HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 62

JPEG (Deze pagina), 755.83 KB

TIFF (Deze pagina), 8.17 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

1;¤x?®m`mmam“`wm`m`%`i`li i '
der aan 1nacl1i11c-­olie llltgtï’Ull, welnn, dan ko11 bij (lUll uitvoer
lllllllltff 2l1‘lll{t’l(‘ll dit. worden gCl’t‘HtltllCt)l`tl, en de niet bedui-
Et dende verhooging van llllll llll)l`l()l{2l2lt`· hierdoor, wordt hier ver-
goed door ee11e naamvelijks te noenien mogelijk kleine prijsver-
hooging. Of men laat, wat heter is, de inacliine-olie zoo als
het nu is , en tracht; slechts te zorgen dat er geen misbruik
van gemaakt kan worden.
llet is waar, het adres der olieslagerij uit N()Ol'(l-llOll&l1l(l,
waar deze tabriekstak haren voornaamsten zetel. heeft, (lG1l aan-
zienlijksten stand uitrnaakt en het grootst getal windmolens zich ­
bevinden, waar alle locale en ti11z111tiele gelegenheden zich ver- L
eenigen, welke tot de11 bloei Ytlll dien tak l{lll1l]C]l bijdrageii, -
jj doet: niet zoo zeer 11itko111en de bepaalde en volstrekte
behoefte 0111 het inkomend regt der olie te moeten behouden op
lj het tegenwoordige van f 5. Maar indien 1nen ll2ltll' de oorzaak
daarvan oiiderzoekt, dan zo11de 111Cll welligt bevinden, dat men
het vroeger niet zoo had ingezien, en het moeijelijk is, na
jj ee111naal een adres te hebben ingediend, er voor de tweede maal
tl op terug te komen, ook dat, indien llltäll bleef aandringen om 5
te beho11de11, men het adres als te zeer met den geest; des 1
l i tijds i11 strijd, geheel en onbeacht zoude ter zijde leggenlll ·
terwijl welligt slechts weinigen voor hunne olieslagerij , een `
inkomend regt van f 3 genoegzaam zouden achten, doch de
massa echter bepaald 1ve11seht­ , en het ee11e wezenlijke behoefte
Q acht, om het volle tegenwoordige inkomend regt te behouden,
terwijl misscliien gC(‘l1 enkele eenig nut noch noodzakelijkheid
ziet Olll de tegenwoordige l'Cgt`(‘1l te verlagen. A
Doch gesteld eens dat de olieslagerijen aldaar te midden van
alle tinancieele en locale voordeelen eu talenten genoegzaam met
een llll{()lll(‘ll(l. regt van f 3 gebaat waren, maar de olicslagerijen
1 door de andere provinciën verspreid niet, wat dan? moet dan de
provi11eiale olieslagerij, (om de11 term der Amst. beurs te ge-
l)l'llll{(‘lL,) tltlll maar vallen, niettegeiistaande deze bij elkander
:Q`(‘ll()lll(‘ll, zeker l)(‘l2llIg`l'ljl((‘l' is dan die van Noord-llolland
j alleen? ()t`sehoon de provinciale in de11 regel minder goed ge-
·
l I

E
t
t