HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 61

JPEG (Deze pagina), 811.42 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

37
01011 1101 s011;111<1st 10 V(3l‘1100gG1l. 11101 1102igt ll'1(3ll (1GZClf(1(3
1111i111l01011; 1111311 laat 0ig011 11ij101110i11 ()1lOI'l1'1(à las1011 (lfêlgtäll,
011 01011 11011 Vl‘C(¥l11(1G 111 YCI‘l1()ll(11l1g 1)()’C1 l1ï1I1l’V1'lj. Wij
gG1J1'll11{C1l. (lllä (1(3ZClf(1(3 1Ill(1(1(!1(£l, \'ïl~f1.l'()j) 1102011110 g(ê`0lg(§ll
llOO(1\`C11(1.1g VO1gC11 111001011, ()l1SCll()O1 1111 0011 lCgG11gC$tCl(1 100-
gi11s01. Sj1a11j0 110011 1101 0111 110 ;<011a11<is1 10 s1ij1011, wij 110011
1101- 0111 1110 110la11gr1j1< 111l1l(1C1' 11ll{O1lï$l'(‘11 10 (1()(‘11 '(*1`l(I‘1jg(‘]1.
M011 laat 1111 l’UG(1$ 11011 111'()(31‘ 1101 l”1'ä1ü1l vrij, 011 101 0011 11:10111
1 ° l'Cgt 110 1af0l0li0, 011 1110 w0l1<0 ()l1110l‘ 11011 1ll(‘1 juist 10 b0j>al011
llüitlll van 111a011i110-0110 1101111 `11lgC’<)(§1'(1. 110 CCISt€ 011t11011i11g
(v1ij0 C111YOOI Yïlll 11111111) 110011 1l1(1GL'(1{1£L(1 gG(3ll 11111. (10011 vat 11aa11
w0r11t 11aar11001 111001 01 1111111101 flllg(ëV()Cl‘(1 101 101111u11<, g0011 stuk
l(%(1CI GP 111001 0111 V€I‘V(B]fl{JC, 101wij1 bij 2001 lag0 11aa11j11ij2011,
110 0li0fab1101<011 11001 0011 i11k0111011d 10gt 201111011 1011111011 g0baat 1101-
(1G11; 011 wat 1101 laag 11ll(()1l1(àl1(1 l’Cgt (1€l` ta1010li011 aangaat: 110t is
waar 110 G01111a­ 110101 110 0lij1'0li0-fa111i01<a1011 111 a1 11a10 llll?t1lCCll
1{L11lll(‘1l 1110111101 bcstaau, 11it g0111is 212111 ()l1j'Cll; maar 2011110 1101
11011 l'1jl{(3 s011a11011, al b01aa1110 l1ij op 1101 1110111 l111is11011110lij1< gc-
' 111·ui1< daarvaii 0011 1100g01· i111<011101111 10gt? Eu wat 0111101 11011 llälïllll
Vüll 1100111-, 120011- 0f 1:11010110 0v01ig011s \`()Y(111 111gC'OCl'(1, is 0011
V l)1'O(1lll{1L 1a11 (1lVGl‘SG Zi`l1(1C11 (511 1101011, 1110 11101 01011 g0011 201111011
I gCS1ïlgC1] 011 gCZll1'CI(1 lillllllêll 110111011 als 111 110lgi0 0112.; 1110111
I dat 1ll(·3l‘ 11101 1101111 0111101110111011 Ol1’l(1fll bij 1101 laag i111<011101111
Iêgt van f l,~­- j101 11011. vat, 110 Y1‘C(`^l1l(1€ 0011c11r10111i0 0110 1111
190101; b0:<10111l 11it laag l'Cgt 11101, Y€1'H’lO(?(1(‘l1j1{ 2011110 111011 11020
11l(1LlStI1€l”2l1{ 1l1G1' l'€(E(1S 1101111011 0`G1‘g€1)1`üg1, 011 11101 11110111 w01·l<­
Züülll 21011. Ell wat 110 111a0l1i110-0110 aangaat, 110 g01100111110 110-
SCl10l1\'1l1g61l Zijll 001; lllCl‘ Yïlll kraclit, 11101- 1111 O1l(1(’l'SCllCl(1,
dat 1101 b0v011c1i011 0011 1111111101 111 110 11111111 1101 1ll1I)Ol'l(2l1l'S
1 Zijll liàlll, 0111 0p ï`L11Gl'llil11(1G wij2011 011 0111101 '(3lCI'l€1 101111011
j 01 g0111a1<1<0lij1< 111isb1ui1< 11111 10 111a1<011. 11111 ik 110l1(1C mij
j 101k0111011 V(3l'ZG1{CI(1, 11a1· 200 110 ïll11{()l1'lC1l(1C 1`(3gl(?ll Yflll all0
1 ‘ 11020 1011011 0011 0p 5,- gcbragt \'€1’(1Cl1, 1101 01120 l1l(l11$1I1(?
j 11101 2011 SCl1ZL(1(511, 011 1v0l1ig1 111011110 ïlll 1101 lCV'Cl1 201111011
j g01i00j1011 \’Ol‘C1(3l1. Z01111011 s0111111ig0 1'ab1i01<011 (11lï11’(1()()1' 101s 111001-

/ ..