HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 60

JPEG (Deze pagina), 757.03 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

ààWV Y Y ii ..
i
DU
jj indnslrie (het voorlbrengend vermogen) te ondersteunen. Zij
_ aehllen dit te regt zoo als het is, het vermogen om rijker te
ij worden. Zell' voorïbrengend te zijn, zelf de waarde van het be-
staande te verbeteren, te vermeerderen, omdat al naar mate
en in dezelfde verhouding dit vermogen bij ons ophoudt,
i de landbouw kwijnl, en wij te meer aan den vreemde moeten
contribueren, voor zoo ver eigen eomsnnrptie aangaat; ook omdat
j de vreemdeling, buitenlander, bij ons ook geene goederen komt
halen die wij zelf niet voortbragten, of bij ons niet tot hooger · i
waarde gebragt zijn, evenmin als men dan de meer of minder te
Q bereiden goederen, onnoo dig zonder waardevermeerdering hier
zal aanvoeren.
Deze gilden ontaardden echter, waardoor zij in plaats van de
j elementen te volinaken zoo als hnn doelwit was, dezelve nu
deden bederven, en bij gevolg terug en verloren gaan. De
gilden verloren daardoor lnrnne achting, en ongelnkkigerwijze
i verloren hnnne goede individuen zelve die ook.
Men besehonwde eindelijk alle industrie beneden het zijn van
den eersten bnrgerstand. Zij is NB. de boom waaraan de eerste
- burgerstand het aanzijn ontleende , en ofschoon deze afkeer nu
j zoo bejiaald niet meer gevonden wordt, zoo zijn er echter nog K
voorbeelden in onze dagen, dat het genoeg schijnt om legenge- .
werkt te worden, wanneer iemand wat groote nijverheidslust I
heeft, onaangezien de in alle opzigten soliditeit der onder-
neming zelve.
Na hebben wij nog niet eens het oog geslagen op hetgeen
i ’s llijks schatkist reeds ojvgeollerd heeft, en bij het nieuwe
’ tarief ojnolïeren zal. Er was een tijd dat Spanj e zijne eigen’
l'abriekaten belastte en het vreemde met een kleiner inkomend
V regt toeliet, om daardoor deszelfs schatkist te stijven. Het gaf i
wel dadelijk eenig geld, maar vernietigde de grootere inkomsten.
j Men verweet dit later aan Spanje, hetzelve kwam er van
terng, maar het was te laat om weder in het leven te roej>en ‘
i wat het zoo onstaathnishondknndig eeninaal gedood had. Zijne
dwaling had echter een positief beginsel, het was om de inkom-
t
l