HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 749.09 KB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

1
53
hoid zoo z00r 1)CSC1lCI11”1C]l, 111001 11:111 11‘1j 0111101 1101 10g0n­
WOO1'(11g 1:,l'1(511 (111313 nog C11 V1g11C1,lI' zijndoj 011 door (1CZ(ä
1)CSC11Cl'l'l111lg 111.111 fz11>1·i0k11‘0z1111 111 stamt s10110n, 1111:11* C1(1(¥l‘$,
(1115 ook ]l2liLl' ons, 111111110 1)2L1)l‘1C1(211C1l goodkoopor 10 k1111110n
.1(;‘V€l'Cll, 11:111 zij ZOl1<1(ë1' 110zo 1)CSC11GI1111lg Z()1l(1(%1l 1{ll1l1l(‘ll (1001];
zondor 1111 nog 10 sprckon van 110 Cg()1S1`1S('1lC \`1jZC, 1111:1rop
1 op 21111101 10rr0111 ons 1l'üC111Ci1 10 1)C1C]l1l11CICl1, zoodra wij 111:11
11§J.l1d€1SVO€1· 111 111.11111Bll s111211 z01t011. H
A1 11*21r0 1111s 1101 1)(‘g111S(‘1 gO(](1, door O1lZ(‘ ()11’11{'(‘'11lg
1 is 11(31ï 1111 1011 C(?ll(‘11lY1ïl1O 11101.
1111111 s1z11111j0 van B01gis0h0 ]l1j'Cl‘1l(‘1(1, 011 ,101 \'(‘11{(’ll 1{1(‘1l1(‘1l
prijs 1111111 10v0r0n kan:
SC111'1jV(‘l' d0z0s kocht 10 (10111 C(‘1l1)O(‘1{_1(’, 10ts g1‘O()1<‘l' 111111
1101111 dan g011‘oo11 1(1(‘11l ()C1ïl'(), g1·t110111:` ,, \'(‘g\`1jZ(*l' 110r stud
G011t," groot 512 1111111z1j11011, voor 1% 111'&lïl(3, (1011 g(‘S11‘1(1(‘ll,
111121rop gG(1I'H1{1(’11 prijs, dus voor nog g(‘(‘ll UO C(‘)l1S 11()11êlll(1S('11,
011 1111 nog 111 110 v12lï]DS(:11(5 111111.
111d1011 111011 1111 21z111vo0r110, 11:11 1v11111100r 3110 1ll(1LlF11'1(ä12t1{1((?1l
111001011 1o0so110r111d X'0l‘(1€1l, 110 zoo 1111g(31)1‘(‘1(1(§, ä111<51'1)1ë111ilg­
rijks10 1l1jVCI'11C1L1S1ïl1{, 110 1:11111b0111v, g1111jk0 212l1l$j)1'êl{11{ 11(51)1)Cll
zo11110, 011 1101 dus 00110 (J]lg€l'1j11](111(%1(1 zijn Z(Jl1<1(3 1{1(31ll(¥l'(‘1l 10
b0s0h0r111011, 10r111ij1 1111211 110 groo1s1011 21:111 110 C()]l(‘L11‘1'(J1l11C dor
g0110010 \'CI'C111 prijs gaf; 11:111 110011 1111 2l1’g1.1l11(31l1 11111 C(‘1l1g()ll
schijn, 11121111* ook 11101 IHCCI 112111 schijn. 11111011 11‘ij 00n1g0 U0g(3ll­
101ikk011 h10r11ij s111 staan.
Do 1111111101s-g0s011i011011is (11:1111101s-s111tis110k) 11(xktft gotoond 011
100111 011s, 11111 1)CFC1lCl'11l(‘1l(1(3 1‘Cg1”Cl1 11101 bij 1llïlg1C zijn, hoogo
gIZlïl1ll)l'1jZG11 10 1JC11OLl(1C11 of voor 10 1{OHICII, (äV(‘]l1ll11läl1S zij
1z1g0 l)l’1_1ZC11 k1.11111011 (1ï1zll`S1`C11C1l 011 1JC11()ll(1(‘l1; 1111 is 0011 1011,
ook 211 1101111011 11*1j 0115 111111rv2111 g(3<31l l'U1{C1ltï('1]€ll) gCV(%ll, (1()C11
11*111011 wij 111121r 00110 001·s10 oorzz1z11~: YI21g()ll, zij is 110z0: (1ält 110
1ï11111n1ï111 van 101101 stuk 1111111 11101 ]11C(‘l‘ oogs1011 11:111, 11:111 (iods ­·
111111111 or op 1101111 g1`()(E1j(ëll, (*11 10 0ogst0n g00f1; 1101 zij11 dus
j)1il1il1S(ë11j1( of ál1gt%]!1(ï(‘il 11l(*C1' of 1111111101 11,l'1ll(E of rijko ()<¥gS1(‘]l
dio of 111 111*1 ïl1§{(‘lll(‘(‘1l 01 111 1101 1)1jZ<)1(1(1', ïl1l(1<‘1‘()I‘ 11u1j) 111-
1 .