HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 54

JPEG (Deze pagina), 777.31 KB

TIFF (Deze pagina), 8.17 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

) E )j
i
lt
l
j l se
l zien, terwijl het gemis van anderen soms moet toegeschreven
ïjl worden aan het op bladz. 20 en ·1·5 gemelde. En zoude men dan zoo
vele stennnen als niet achten? Ot wie zijn dan de bevoegde be-
oordeelaars? Wie kan, beter dan zij het gewigt en de waarde 1
van iedere besehouwing wegen, en in derzelver gevolgen berekenen;
j de bekende of de onbekende?
Overigens hebben de ons omringende Staten een l1ooger in-
koinend regt op den invoer der producten van rond en plat j
zaad (olie en koeken) dan wij, zelfs volgens liet tegenwoordige
tarief hetl`en, - niettegenstaande zij belangrijke ivaterkraehten,
ii goedkoojier fabrielcgebouwen, goedkoojier stoomwerktuigen, goed- {
Q4 keeper onderhoud, goedkooper brandstoffen, goedkooper arbeids- j
loonen hebben.
, Deze sluiten voor ons nagenoeg hunne haven en markt. Terwijl
’li wij Engeland zullen nabootsen, vergeet men dat wij, wat het
Q bezit der grondstotïen betreft, niet met Engeland gelijk staan,
v en dat de ons omringende staten, l1u1n1e producten door ons
geheele land heen vervoeren kunnen, met niet meer kosten dan
t in ons land het vervoer van de ee11e provincie naar de andere kost. l
, ln het olie-artikel is l‘lngeland ten deze vrijgevig, en zijne j
A diepe staatknnde, waardoor het in dit artikel van zijn gewoon l
‘ systeem afwijkt, verdient inderdaad onze bewondering, want daar j
waar het sehijnbaar ons voorgaat in eene ten deze algeheele vri_j-
heid is dit door bijzondere oinstainligheden gewettigd, terwijl
het in deze, zich volkomen tegen buitenlandsehe concurrentie
bestand beschouwt.
llet laat den invoer der olieën van rond en plat zaad vrij. -
livaaroin? - Zoo als vroeger gezegd is, ontvangt het voor de bijna `
ongeloofelijk groote uitvoeren zijner nijverlieidsjrrodueten weder
zeer aanzienlijke hoeveelheden grondstotten als ruilingsmiddel; het
j grootste deel dezer groirdstotten wordt- na. fabriekinatigen arbeid tot
ieelvoudige waarde verhoogd, weder naar de plaatsen van zijnen
oorsprong ot van elders uitgevoerd. Onder deze aanvoeren zijn die l
ran zaden hoogst belangrijk. De fabriekniatige bearbeiding hier-
van vordert eehter te veel handenarbeid; de vorderingen op
l
l
l
a