HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 52

JPEG (Deze pagina), 762.04 KB

TIFF (Deze pagina), 8.17 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

{ l
j (l·H i
znidwestelijk ll uitsehland eene goedkoopere gelegenheid aan,
i dan langs den gewonen waterweg? Ik vraag dat, omdat ik
lll(ï(ëll dat dit zoo is, 011 is dit ook elders e11 i11 België niet F
reeds meer plaats vindende? lVa.t doet België’s S1)O01'WCgll€i) lj
reeds? Naar zelfs in ieder geval, is de enkele doorvoerhandel jg
ooit van genoegzame beteekenis geweest, om er eigen nijver-
heid ïlzlll ep te offeren, en dat wei11ige dat tothet algemeen
V(‘lZljll lll11llCl‘ was, of 11og is, dreigt door het spoorwegstelsel,
()llf\'ll{l{CllIlg van andere staten e11z. grootelijks te zullen worden
, verdrongen.
ls er dus bescl1ermi11g noodig, dan is de vraag, naar welke
inaatstaf. Eene te hooge wiegt de11 fabrikaiit ill slaap, doet de
nijverheid slninieren, doet haar terug, soms zelfs verloren gaan,
doeh zi_j zij ook niet te gering ; zij zij matig, doch genoegzaam
1 om de lniitenlandsclie overproduetie te verhinderen dat zij heimelijk Q
of ()j)Clll)êlïl.1', of soms met schokken, soms met opoffering van
kapitalen o11ze industrie doode11 zoude, die eenmaal gedood
Zljl(lG, voor goed verloren is C11 blijft. ·
llat ee11 matig inkomend regt 11iet schaadt, den invoer niet ‘
doet verininderen, blijkt zelfs uit de i11 der tijd bestaan heb-
` bende belasting op de11 invoer van g`1'ïlllGD. Deze belasting
j moge voor de11 arbeidzamen stand ee11e onbillijkheid geweest ·
’ Zijll , (ill aldus schadelijk voor de industrie, maar den graan- à
E llIl,ll(l(¥l zelvc11 schaadde dit 11iet, ofschoon men dit ook luide
' '(Bl‘l{()H(llg(l(ï. Ik herinner mij het vrieiidsehappelijke, geloofwaar­
l dige getuigenis van ee11’ voornaam acliteiiswaardig buitenla11dsch i
l agent, die mij met €tllC]l iiadruk betnigde, dat niettegenstaande
de pers ten behoeve Villl de11 handel toen zoo luide klaagde,
er eeliter geen korrel graan n1i11der om werd ingevoerd; doch
l1ij zweeg voor het publiek, ook omdat er voor de11 arbei-
'V denden stand toeh iets goeds i11 gelegen was, dat die belasting
l niet bestond, het kende bijdragen tot goedkooper voeding, 011
i11 de tweede plaats eigen iiijverlieid OIl(l()I'Sl(flUlCll.
Een te laag llll(()Tï(‘ll(l regt schaadt zeker, zoo als bij voor-
beeld i11 de olieslagerij.
| ‘ 1
l
• l
{ ,