HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 809.11 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

LL5
makkelijk gemaakt, pluk vr·ij de vruehteii, wij hebben genoeg
als gij die eet; het denkbeeld van vrijheid is ons genoeg." Zoo
doende gaat wortel C11 stam onzer nijverheid voor goed verlore11.
Maar waar ligt dan de schuld dat men reeds te ver ging,
e11 desniettegenslaande (blijkbaar i11 het nieuwe concept-tarief
van in- C11 uitgaande regten, dat aan de Tweede Kamer ter
behandeling gegeven is) op dit pad wil voortgaan?
Het is doordien bekwame mannen, van welker goede IIl()(3lllllg
1 men verzekerd is, doch die met het feitelijk leven der industrie
te weinig bekend zij11, en door eene eenzijdige beschouwing van
hetgeen regt en billijk is, geleid worden, ver1nee11e11 eene
vrijheid te moeten huldigen, die zich schijnbaar zeer goed ver-
dedigen laat, zoodat het direetelijk geene overdreven vrijheids-
zueht ka11 genoemd worden; maar welke even als die in hel
staatsburgerlijk leven, vroeger voor 1848 gevoed, elders tot
zekere uitbarsting kwam e11 verder ging, dan vele voorstan-
ders dierzelfde vrijheid zoude11 begeerd l1ebbe11.
Ten anderen, doordien de feitelijke industrieel veelal zij11 ge-
l1eele zijn 3311 zijne roeping wijdt, zich te weinig bemoeit met
de staatliuislioudkunde, ziel1 overtuigd houdt Vüll de goede be­
doeling van 6611 actief gouvernement, C11 daardoor veelal ook een
eenigzins gerust standpunt heeft; want gCVC11 zij11e onderrieniingen
i geen rendement meer, de gegoedde trekt er zijne kapitalen uit
terug e11 ka11 toeh leven.
Tegen ieder zoodanig industrieel staan echter (lLllZCl1£lC11 over,
die Clüll broodeloos worden, en die nii voor den Staat produc-
tief, dan ten lasten van den Staat komen, tot zij eindelijk al
of niet niet staatsgelden llïliëtf elders zulle11 emigreren. Dan
is de bijenkorf voor goed Vëtll de werkende l)ljCll gezuiverd, (311
de in het land overblijvende eonsuinenten zullen lasten te tor-
sehen hebben, veel grooter e11 drukkender (lüll zij immer te
voren aan eene kleine ongeinerkt gedragen hebbende belasting
ten behoeve der industrie (lCClO1l.
Men zoude ook nog als @(2110 oorzaak, waardoor 111811 niet het
feitelijk leven en de behoeften van het fabriekwezen zoo weinig
l