HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 589.99 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

A!
li
[ 39
j zijn, op dit oogenblik, van verscheidene duizenden seheepstiinmerlieden,
die thans zonder brood en verdiensten zijn.
Onze beroemdste fabrieken van vroegere dagen zijn niet verloren ge-
gaan, doordien zij besoliernrd werden, maar door de volksheroerten en
staatkundige verwisselingen, waardoor de heseherining, en met haar
j de nijverheid verloren ging.
K Indien echter bij de nu of later bestaande hesohormingen, er van
j dien aard waren, dat daardoor nrinistrieele of andere departenienten
T van bestuur gedrongen waren, oni aan de hier bestaande fabrieken
jl te grove winsten te verleenen, dan ware het wensohelijk die artikelen,
j in het tarief van ingaande regten te veranderen, ten einde dit niet
i nieer zoude behoeven plaats te vinden, ofschoon het beter ware, dit
j langs een anderen weg voor goed te voorkonien, niet behoud der
1 hoogere inkomende regten.
I 11. Bladz. 21, reg. 18.
Dit doelt op den, in de Delltsohe Courant van 16 Maart 1.l. gegre-
venen wenk oni voor HUGO ms onoor, op het marktplein te Delft,
oe11 monnincnt op te rigten. lloe groot ook de verpligling der nako-
rneliiigsohap daartoe zij, heeft Delft echter in de eerste plaats nog
nionunientcn op te rigten voor hen, aan wie het zoo wel als het
`Vaderland, grootere vorpligtingen heeft.
l
l
I
I
`