HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 736.27 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

j Al
I ti
SS I
jl lle olieslagerij leel`t dus niet van het buitenland. Zij leeft voor I
· 00 95 °/O van eigen verbruik, en dus gevoed zijnde, kan zij nu
I . . .
j en dan uitvoeren, doch nu zal eigen verbruik door vreemden kunnen
I worden verdrongen, en door deze verdringing geheel moeten vallen.
I 13. Bladz. 20, reg. 20.
I Belangrijke nijverheidstakken toch, zoo als hiervoren reeds gezegd is,
die vroeger in lüuropa uitblonken, zijn hier of voor goed verdwe- W
nen, of slepen haar kwijnend leven voort, terwijlsommigen haren y
bloei ot` haar leven slechts te danken hebben aan zekere voorkeur .
daaraan gegeven.
Traeliten wij dus te behouden wat te behouden is, op te beuren wat I
men kan, zoo mogelijk nieuwe bronnen in het leven te roepen; en dat I
men toch nooit de denr vrij openzette voor den bnitenlandschen con-
eurrent, die zoo gaarne loijaal spreekt, maar de deur zoo wel ge-
sloten houdt, het loijaal handelend Engeland zelts niet uitgezon-
derd, en met wien wij ons in deze in geen vergelijk zouden kunnen,
en dus niet mogen stellen. lin immers toch het inkomend regt op
llill)1'lCl(l)l`O(l.llCtL‘l1, kan den inwoner niet noemenswaard schaden,
schaadt den buitenhandel thans niets, terwijl het gemis of genoeg-
_ zaam gemis daarvan, de eigene nijverheid bepaald ondermijnt, al is
het dan met schijnbaar kleine vorderingen dikwert dan te zekerder;
en geen reeiproeiteit kan zulks voorkomen. V I
Alle nijverheidstakken bepaald in denzeltden toestand te willen
plaatsen, ot` onder een’ gelijke lijn te stellen, is als of men naar een I
model-keurslijt' alle ligehamen wilde vormen, naar eónc lengte alle
militairen wilde ­at'zagen, ot` naar éen oetavo boekdeel alle boeken-
kastplanken leggen, en de formaten die daarvan afwekcn wilde in-
korten.
llooveel milliocncn zullen aan het hinnenlandseh verkeer worden
onttrokken en naar het buitenland heenvloeijen, als het voorgestelde
tarief tot wet wordt?
K En hoeveel millioenen zal de schatkist dan minder ontvangen bij
het overlijden van menige fabriektak?
Het naturaliseren der schepen, kan welligt niet geacht worden
eenig nut te hebben aangebragt: alleen de ongewone tijden deden de
scheepvaart zoo blocijen, cn deze maatregel kan niet anders be-
schouwd worden dan als een bijdrage tot het meer buiten werk doen

e
é