HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 794.98 KB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

ik i
i
l` even als wij, van buiten ’s lands ontvangen, en besteedt daarvoor
g hoogere prijzen dan wij; de proefneiningen soms met beduidende
i hoeveelheden door enkele olieslagers alhier genomen, gaven veelal
ongunstige uitkomst, hetgeen hierin gelegen zijn kan, deels doordien de
tabriekmatige aanleg tot verdere bereiding wordt nagelaten., en daar-
door de bereiding zelve, deels door zekere vooringenomenheid van
den handelaar; in ieder geval schijnt door dit hooger inkomend regt
in Belgie die tak daar te bloeijen, en welligt llüfl Belgie dit NH
niet meer noodig, doch men behoudt het en waagt zich aan geene
proet`nen1ingen. llraarom? Wel het schaadt den inwoner ten eenenmale
niet beduidend, omnerkbaar, en den bnitcnlandschen handel niets;
het ware m. i. te wenschen, dat ook hier de boom- en andere iijne
vette oliën even als in Belgie _/'7,0S per 100 Ned. ponden, of hetzelfde
‘ inkomend regtf 5 zooals thans de andere ol.iën betaalde; het mis-
bruik dat nn door het invoeren van andere vette oliën onder den
naam van iijne oliën geschieden kan, zoude dan voorkomen, deze
fabriektak welligt ook hier nu of later zich ontwikkelen, en mogelijk
voor het buitenland overprodueerei1.
In één woord, werden op de lijnere oliën hier even hooge regten
als in B elgie geheven, vermoedelijk zeker zouden die dan voor de
j consumptie hier te lande worden gel`abriceerd, en misschien ook voor
1 uitvoer worden overgeprodneeerd.
l0. Bladz. 18, reg. 21.
i lederc eeuw heeft eene kenmerkende type van vooruitgang, waar-
door zij zich bijzonder onderscheidt. Zoo heeft het liberale op
staatkundig gebied in 15-LS, bij het goede dat in lu·t oorspronke-
lijke tcn deele gelegen was, genoegzaam doen nitkomen, dat
men te ver gegaan was, en het volkomen onhoudbaar, niet
wenschelijk zonde geweest zijn, indien men het geheele maatschap-
· pelijke leven, naar de toen op den voorgrond geraakte, of op den
voorgrond gedrevene beginselen, had getracht te sehoeijen. lüven zoo
is het met de handels-staatkunde gelegen; men gevoelde dat alle belem-
meringen aan den handel en scheepvaart opgelegd, die benadeelden,
en men beide daardoor van zich verwijderde; en het was eene zoo
Q goede als gelukkige maatregel van het bestuur, om door vermindering
j van onkosten en formaliteiten de scheepvaart de hand te reiken en
l eigen en vreemden tot het ondernemen aan te sporen, en alzoo
j onze eigene nijverheid eene goedkoopere en gemakkelijke gelegenheid
j 3
l
l
l i
i i
l