HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 745.55 KB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

t
t
j ‘ 33
l
_ dc c011tra1ni11e11rs (verkoopers, drukkers der prijzen) moet gerekend
ivorden op ll(*lQ'(‘(‘H ()llZ(‘ eigene fabrieken l(lllll(‘ll, of ver111oe1lelijk z11l-
j le11 opleveren; e11 deivijl er geen kooper zonder verkooper denkbaar
E is, zijn beide P21l'flj(‘11 Z(‘l'(‘ll in de11 spel- of \'ll|(lll2Hl(l<‘l daardoor
l l)C§.{`1`()]1S(l.
l . .. ..
1 Deze beperking 1111, zal dadelijk zeker grootelijks ()l)ll()H(l(‘]l, zoodra
l de olie tot het voorgesteld laag i11ko111e11d regt zal l{llllll(‘ll worden
1 ingevoerd. X11 moest dc Wlll(lll21ll(lL‘l slechts nit nood, enkele llIill(‘ll
i 'zijne toevlngt tot het l)Illl(‘lllilll(l 11e111en, (lilll zal dit veld henx bijna
j , volkonien vrij zijn, geeft de11 COl1t,l'illlll]l(‘lll' de meeste gedaehte rniinte,
E e11 het spel de hoogste vlngt; men zal (lêlll niet het oog op het bni-
tenland dit tot de grootste overdrijviiig voere11.
Was tot ll(‘(lC1l dc solide stand der olieslagerij, ll('f palladinni dat
l goed Q_'Cflll1(l(‘(‘1'(l, innner ongesehckt bleef, e11 xvaarop de spelhandel
zonder doelbereiking zich verinorselde, (làlll zal bij het verlaagde tarief
de Vlll(lllilll(lCl ee11c zoodanigc uitbreiding erlangen, e11 va11 Zllll{(‘ ge-
l dnchtc wapenen \'O1’(l(ë1l voorzien, dat die ivelligt na eenige sehokken
§ aan het fabriekivezen, allo 11‘aarde aan deze Ol1fll(‘(‘1lltC ~- doet vallen,
0111 11l1lll1l(’1‘ weder i11 het leven te ivorden geroepen; ivant vergeten
wij ll("tZ lll('f dat zich van tijd tot tijd l)(‘lilllQ‘]'ljl{C l)l1ll`(‘lll€!ll(lF('ll(‘ kapi-
talen Y(‘1'(‘(‘lllQ(l(‘ll, 0111 (l(‘ll zaad- e11 oliehandel op terinijn te .lllSl(‘]'­
dam, cn hierdoor de geheele olieslagerij voor goed te doe11 vallen,
al ware het dan niet niet dat bepaalde doel, (‘l11lllS5ClllCll slechts 0111 (l<‘ll
i dobbelwinst; feitelijk zoude toch de bereiking van hun doel die ge-
' volgen l{1lll1lCll l1ebbe11.
l Het resultaat dezer l)Q$CllOH\'ll1Q(‘ll is, dat zoo het voorgestelde tarief
reeds in zijn aard dc nijverheid zal ()ll(l('l`]llljll(‘ll, e11 voor de olie-
slagerij Y(‘l'lll(‘flQCll(l zal Zijll (en zeker ook voor vele andere takken
van lllj`t‘l'l1(‘i(l), zij uit het oogpnnt des ivindhandels `<‘l'lll()<)l'(l(‘ll(l zal
l{llll1](‘ll worden.
[Xov. 1958.]

Toen ik bovenstaande noot op het voorgedragene in Maart ll.
schreef, waarin ik aantoonde het nadeelige dat de voorgestelde ver-
jg laagde l1ll(()lllCll(lk‘ regten op de olie zo11de 11itoefe11e11, (l()()l'1ll(‘ll zij ()ll
daarbij Q(‘ll()(‘1ll(lt? redenen (lCll Ylll(llI{lll(ll’l e11 het lJt'lH'$-1l()l)l)L‘l$jl(‘l
grenzenloos zonden 1lll)l)1't‘l(l(‘ll, zoo is lllij toen nog ontsnapt, hoe zij,
buiten h1t daar reeds gezegde nog ontzetteiid zal f()(‘lI(‘lll(‘ll, niet
rl
'l