HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 770.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

{ X
ë: l
ïll
verteerd: ik weet er gee11 van, 11121:11* de gevolgen laten zich voor
deze li1ll)l`l(‘l{lï1l( l)("l`(‘l((‘ll(‘]l; inisscliien (*`Cl'l nadeelig als van de 2lll(l("l`(‘l1
gezegd is, die echter doorgaans van deze Oll(l(’]'S(!ll(‘l(l(‘ll zijn, daar
zij al llllTlll(‘ Q]'Oll(lSlOll·(‘ll van elders moeten verkrijgeii.
D En zal dit voordeel opwegen tegen het nadeel, of (l(‘ll ()ll(l(‘l'§Iälll§L'
van OllZ(‘ Q,‘lilSl)l2lZ(‘1`lj(‘ll?
i Welke die op het l)2llZ1l1`2lllS(‘1'C11 van `l'C(‘ll1(l(‘ scliepen? Ik aeht
l het mogelijk, dat Engeland ons daarin is '()()l'§l`(‘§il2lll, e11 wij dns
j daarin Engeland navolgden; 111aar lüngeland heeft ten deze 2lll<l(']`(‘
l)Cl10(‘l·l()ll (lälll wij: zij11 belang is dat alle natien zoo groot niogelijk
op zee worden l)lllJC(`ll, velerlei ander belang, ook (l2l2ll`O1ll, dat het
zoo noodig op 6611 oogenblik d11ize11de11 tonnen SCll(‘(‘P$l‘lllllll(‘ Vêlll de11
vree111de11 zo11 l{ll1lIlCl1 bekonien. Hoeveel sel1eeps1·11i111te toel1 heeft
het ill de laatste OO1'lOQC1l van V1'CC1ll(l(‘ll of '1‘C()1l1(lL‘ll ()()l'Sj)1`()llQ niet,
noodig gehad boven zijne (‘lQ(‘1l kolossale i11spa1111i11g!
E Xederland heeft die l)(‘llOL*i.lC1l niet, en het had dns welligt heter
» gedaan, llC1l daarin niet nagevolgd te llCl)l)C1l. Het welke eijlers liilll
D 111e11 als Y(‘1'l11OC(lClljl{ 2Ill1Q§(à`(‘1l het nut, dat wij door de nata-
ralisatie van Vl`C(‘1ll(l(‘ schepen Y(‘1'l(1'(‘§(‘1l? Zoo er slechts 6611 sehip
‘ in o11s l3ll(l. niinder door Q(‘l)Oll\'(l zal 1vo1·den, ael1t ik het reeds
verlies; want dat niet opbouwt, breekt at`.
Dede11 wij, zwakken, dus reedè niet 1vel 0111 Engeland i11 deze Iläl te
volge11, nn zullen wij echter eens inet (‘(?Il regt stonten greep Enge-
lzlll(l. vóór zijn, niet ee11 tariet`, ‘.`il&1l`()'t‘1’ de QCll(‘(‘l.(‘ lll(lll5ll`lll(‘l(‘
l l>11ite11we1·el<l zal verliaasd staan, C11 er gretig van zal geiiieten, doch
zonder ons door l1l(‘]llilll(l te zie11 nagevolgd.
7. Dladz. 16, reg.
`T(‘l`\'Oll(l(']'ll1§ 111oet het wekken dat onder de inotieven van adliaesie
door sonnnige kainers van koophandel 31111 1ll(*(‘1`!2,`(‘ll()(‘ll1(l ()lll\'('l'j)
van Diet gegeven, ook naar ik 111(‘Cl1 deze was: dat ll(‘l '(‘l'l2lllQ,`(l
ll'll(Oll1(‘l1(l regt op de olie CCII l1ed11ide11de 2llIl)l'Clll{ ZOl(lC doen aan
den _zoo VC1'(lC1'li(‘lljl{Cll `\'lll(lllt1l(lCl welke i11 de olie plaats vindt.
Dit motief konit niij voor of niet genieend of dwaling ter goeder
trouw te zijn, want integendeel zonde hierdoor de \'lll(lllilll(l(‘l, van
de 1111 IIOQ l)(‘Slil211l(l(‘, C(‘lllQ[C l)(fl(‘llllll(‘l'lllQ gel1eel VOl`(l(‘ll ()lllll()'(‘ll,
(‘ll de 2lll(‘l`l)l‘l2lllQ;l'ljl{täl,(‘ llll'l)l'(‘l(llllQ k11n11e11 (‘l`l2lll§§l‘ll. ln de eerste
plaats inoetz worden OPg(‘lll(‘l'l(l3 dat de ll2lll(l(‘l Yllll koop (‘lI 1'e1·koop op
tern1ij11, (‘(‘ll, eigenlijke reële C11 eerlijke l1a11del is, i11 alle opzigten