HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 773.82 KB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

li
l
`
i
ïjn
j· (lt‘ll \'(‘lQl’()(‘lj(‘ll(lCll boo111 vnu llll2l1(l.SCll(‘ nijverheid; als die boom
l (l2lill` 11iet welig groeit, dan reiken zijne tnkken niet eens zoo ver;
l en velo l)()()lll(‘ll vnu eigen lll(lllSl`1`lC bloeijen welig, Z()11(lC1`(lilill'()lll
j llll1lllC takken %lQl`l)tlll` of v11tb1111r 0111 ()1l(ll‘1’ cijfers te brengen, over
i de grenzen he11e11 te voeren. `liven zoo is de g1`O1l(lSl1lQ vnu Engelznnds i
grootheid ook d1111rin gelogen, d11t het l)ll11lCll zij 11 eige11 grenzen
- zelve ce11e zoo bel11ng1‘ijke nijverheid voede11 kan C11 voedt.
i Dit is de groote grondslag zijner wereldgrootlieid, C11 zullen wij
1 dan de onze wegseheiikenl j
1 lle cijfers, welke over de §.{l'CllZCll gtltlll, zij11 het kleinste deel Villl
ons 'Oll{Sl)t‘Sllltlll (de l11ndbouw C11 die onzer Oost­lndische 11ijverl1eid
j bniteu gesloten). ()f zullen wij het als 11iet ilOllf(‘ll de vele niillioencn,
die de (‘l§I('l1 nijverl1eid junrlijks omzet, en 11l ligt u1eer dun del1elft
der lll\'()1l(‘1'S directelijk voedt, zonder nog op te lllC1'l{C1l hoeveel
welv11ren die 111111 allen bezorgen Cll helpen vergrooten.
llet 11ienwe t11riefz11l echter l1ieri11 'Cl'illl(lCl'lll§ brengen. De arbeids- 4
lO0llC1l. C11 rerdieiisten Yilll den fêll)l'lCl{il1lf, lltlll(l(‘liLill` e11 reeder zullen j
buiten ’s l1u1ds l)Cl't2tl(i, Q(§l10lI(Jll C11 verteerd worden, e11 wij zullen
op t‘t‘llC directe wijze buiten ’s lands tiendnbbel Clj11Sl)£ill' worden voor
hetgee11 nn 111et deze buiten l1et feitelijk lC'C1l geboren staiutsgreep J
( 111111 (l(‘ll COl1St1llC11lZ sehij nb1111r wordt geschonken.
. Er inoesten cijfers best1111n vnu hetgeen OIIZU eigen ll1(lllSf1'l.C tot
j i o11s '0ll{Sl)(‘5f·2l£l1 opleverde C11 bijdroog; e11 ]tlCll zon verb1111sd Stililll
A bij hetgeen (ltlll. blijken zou: 111011 zon niinstcns nooit die op ecni-
‘ QL‘l`llllll(lC wijze 111111 eenige P1'()(‘l­llL‘llli1lg wngen nl wnren de theorien t
i (ltltl1'l0C ook nog zoo sol1oonsehijne11d.
’ Olll ons bij het olie-nrtikel 1lOg eens (‘t‘11 oogenblik te bepalen.
i (iesteld eens dot, nl brngt 1ll(‘ll het ll1i{Ol1l(‘ll(l regt der olie opf 3,-
E welke iiuttigheid zou het hebben? Niets, 11ls d11t het zeker 011ze
eigen lll_j'C1'll(‘l(l in d11t v11k, 1lllllSf(‘llS zoo ver Doobnx, juist in
verhouding tot hetgeen het tarief verl1111g<l zou zijn, Ol1l(l2ll3
er in dit artikel, en zoo als w11nrsohijnlijk i11 de meeste gonoegznuie
l)ill1lt‘lll&l1l(lS()llC oo11c11rrentie bestnut.
lin welke nuttigheid zul het vemnoedelijk hebben, waniieer wij
t‘l'll(‘ der Q]'t)ll(l$lOll·k‘ll voor de §IliLSl)l2lZ(‘l`ljO1l, die beperkt zij11, vrij
doen uitvoeren, op gl'Oll(l v11n hetgeen hierover gezegd is: is l1et
geene oiibillijkheid jegens (l.L‘ll bezitter dier grondstoffen; de wei-
1 nige V1'ilCllll()()1](‘ll 111ct l1et wegvoeren lliltlï l1et l)lllfCllltlll(l l{`tlllll(!1l
l dit niet vergoeden, C11 \'()1'(lC11 dun 11og QC\'O()lllijl{ blllftfll °s lunds

L