HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 753.64 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

a
Z5
Waarom P
Nederland, welks tabriekwezen, uit zijn natiuirlijken aard en
i gesteldheid zwak, zoo zeer voorzigtig behoort behandeld te worden,
j dewijl dat in Nederland bij uitnemendheid zoo veel eerste levens- _
sappen eerst van elders ontvangen moet, hetgeen andere staten groo­
lelijks in zieh zelven bezitten, dat Nederland zal de eerste durven
zijn, die deze eeuw iets onbegrijpelijks zal durven wagen; terwijl
Engeland, Frankrijk, de llnitsehe Bond, Belgie enz. in vol-
komen wapenrusting hunne nijverheid, ook zelfs tegen het zwakke
nijverheids Nederland, besehermen en verdedigen, zal het de wapenen ii
ter beseherming onzer minder kraehtvolle industrie geheel afleggen, j
j en hen allen daarrloor tevens feitelijk uitdagen tot den strijd tegen j
haar; vele kraehtvolle, gewapende strijders zullen dan gelijkelijk ge- i
daagd worden door eenen zwakke, maar die, om aan die velen de i
overwinning over hem alleen gemakkelijk te maken, 01n het wel be- i
paald zeker, doch zoo eervol en spoedig mogelijk te verliezen, zich i
i bevorens van alle wapenrusting ontdaan heeft. Dat zal Nederland 5
wagen. Waarom? En het geldt hier toch niets minder, dan om het ï
K levensbehoud van onze geheele nijverheid ot` hare totale vernietiging.
Z Indien het magtig industrieeel Engeland het durfde wagen, 1nen i
E zou er zich minder over verwonderen; maar zou 1nen kunnen vra-
i W gen: is men daar er wel op bedacht geweest, en zijn wij als eene
nieuwe uitvinding hen daarin niet voor? Neen, Nederland! meer
dan bij u zijn in Engeland, ook bij de andere natien de eersten
des lands aan het tabriekwezen verbonden, ot` wel zelf fabrikant, ‘
meer dan bij u is de fabrikant e11 het tabriekwezen daar in eere, en
meer dan bij u heeft 1nen ontzaggelijke kapitalen e11 ongelootbare op-
olleringen over, om het fabriekwezen, als de eenige grondslag van
welvaren (zoo bij hen als bij iedere natie) uit te breiden, te onder-
steunen en te beschermen; dat Engeland, waar het fabriekwezen
door alle standen geëerd en beoefend wordt, dat zou er niet aan
denken F I ll
_En Nederland zal het durven doen.
\`aarom ? ·
I llet ware beter deze illusiën af te leggen en tot het feitelijk leven
l ons te bepalen, en een systeem te laten varen, dat bij verdere ont-
wikkeling aan het grootste deel der inwoners het brood ontnemen
i kan, de grootste verwarringen in het maatsehappelijk leven kan
i doen ontstaan en zoo dan deze tijden door verplaatsing van een groot