HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 773.23 KB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

V ? ? ?? ? ï
27
110011 a11111110111011 of 111 O’(‘1'\'(‘Ql11g Qgil.1', zo111101* 11001* 0ij1`0rs 111111 1101
V0()1` 011 1L(‘§{Cll 00s11111f'1l 10 \'0l`(11‘1l.
EVCII zoo 10011, als 110 VO()1'§l&l1(1(Y 011 1(‘QCl1\'OO]`(l1QC lO(?Slê1ll(1.
1101* zaak, Vilill`1ll 111011 VC1'21l(1(‘1`1l1Q 1)1`()llQ(‘l1 11*11, z11111101111110 111001
gl‘gC'(‘l1 1101111011 101 1101 \'(‘llSC1l(‘11j1(C~ (1(*1` 1’01*z1111101*1110, 01*011 zoo 110s1111111
111 1l10z011'1l0 1()(‘S1il1l(1CI1 110 1)Ol1\'S1011·C1l 101 0011 1*o1k0111011 11111z11s1z11` 1*1111
1)CSC1lOll\`11lg`(‘ll 111 fOl'lI1ll1C11, 0111 1111*00101ijk of 111.1l1r0010lijk 11001* 01j1`0rs
110 VC1'1)C1(‘1'11lg, 1110 111011 1100001, z11111s01101111*01ijk 011 111 1111111* 11*11111*
00111101 1(Clll1(§11j1( 10111z11<011.
1 31001 111011 11011*01*011 11111 1101 '("f1C(1C1lC 011 1(‘g`C11\'O()1'(l1§fC 11101* zz111k
1; 000110 1)]`ll11(1)il1’C 1·O]`lllIl1C (1iltl1``OO1' 0111, 1101 zo11 01*011 00011 §f(‘ZCg`(1 zij11;
1` H 110 'C1’älll(1(‘1`111§.§, 1110 ik (10()l"(1(‘11 111(‘ll\'C1l 111e11111*0g0l 11*011s011 (12211’ 10
’ ,, $1011011, 110011 1li]'(?11 ,‘Il`0ll(1 111(‘1Z 111 1101 1‘01‘l01l0110, 110011 1L(){JQC1l\'O01'(11g'C,
1 ;;ll1iL1l1' 110 111CO1`lC 00011 111ij 1110 112111 110 11111111.°’
jg (10011, 1101 1s 110 s011110110 111001*10, 1110 voor 00011 0ij1`0rs `i111)illlY is;
1E dus 1101111 2l1(1 111111011 110 1'0110lijk0 11*01*0111; 110011 (1il&l1` 110 Ill(‘llSC1l, zoo
11 lilllg 11ij 110s111111, 0011 1`011 1:1, 011 111 0011 1`01101ijk0 1101*0111 is, is 1101;
00110 vo1s11*0kt0 1)C1lO(‘11`C 0111 l1lC1) 110 10(‘P2lSS11lQ 'il1l z111k0 11l(‘()l'l11ll 10
VI 11*110111011, tot (1i11`1 110z0 11*01*0111 ook 0011s 11i1·1 l]l(‘C1` 1'0110lijk110s111111, 1llilL1'
1 111 00110 11*01*0111 1*1111 t110o1*1011 1s O'(‘1`g'(‘§2il1l. 1)0z0 Ckl11lSll'()P1l(? 11‘011s011
j ik 001110r voor 111ij z01v011 11101, 011 hoop 11111 OIIZC 1111l11s11*i0 11101 101
1110 CLt2lS1l'OP1lC door t1lCO1'11‘ll zul 00111*1101 \'O1'(1.(‘1l, zoo 1llll§J,` 1111 J[11_j(lPC1`1{
i voor OIIZO 11111*110 110,*1; 11101 is Ril1Q,'C1)1`O1{C11.
Allo z11lk0 1111CO1`1ë1l, 111111011 OIIZO 010011 g`CSC1l1C(1<’ll1F1 111 1l‘§l`C1l\'OOl'-
1 1110011 1o0s111111l, zijn 1`C'()lll11()l1il11' 011 1l11SSCl1 111 1l(‘t 101101ijk 011 1l1_j'(‘l`­
l1011lsl01*011 £l11(‘1l 01*01111, 10111011 110p111111l 101 110sz011`s ()11(11‘1'Q1lll§, zijn
op 11111 00111011 111111 1l1j'C1‘1l(‘1(1 (1l11%(‘ll(1\'(‘1'1. §.{(‘'iliU'11_j1(Cl' 111111 111 1101
s11111tk111111i0 1C'(‘1l; 11011*1jl 1Il1SS1êl§.{(‘11 11ij 110 11ij1*0r110i1l 1111111110r 1llCl‘l`
,10 1lC1`S1Cl1.(‘1l zij11, C11 1*1111 1101 0000111111k 111' 11`C11­C11.
1101 ï1z1110011o11011 1Lll`1C1­ 1*1111 111- 011 ll11'g`ilk111(l(J ]'(‘§I1C1l, 011 11101 111i111l01*
110 VO0l`§I(2S10l(1(5 1IlEl211l'(‘:EI(‘l(‘ll 111 o11z0 O()S1C~1ll(11F«(‘1lC 1)(‘Z1t1'1llQ(‘ll, 110-
11001*011 ()l1(1.(‘1` 110zo 111(‘O1’11;1l 111 11011 1l()OgS1(3l1 01*111111, 01` 1111111* zij11 110
g1`011(1S12lQ(‘1l 11001* oij1`01*s 00s111111'11? ls 0r voor C1gC1lC 11*011*z111rt 11i1111011-
1il1l(1SC1lC s11111s110k?
G. Blrulz. 15, r00. 19.
11111111 111 110 11111111 111:1 11101111* '0()]`Q`(‘F·l(‘l(1C tïl1`1C1' is 00110 zoo
s101110 s111111s0r00p, zoo als 110 g<‘S(51l1C(1(‘1l1S 01* bij QCCIIC llll1C1(‘ 101
~ 11011011 1100 Ol)1C'C1‘(1.C, 011 11111 11111*11 NC(1C1'1ill1(1 (1.0(‘11.