HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 755.59 KB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

1 ' 1
, :313

­1·. 1112l(1.Z. 12, 1*0g. 13.
1 110 g(‘Sl‘1l1‘(11‘l11S 11()(‘11 (1(‘1' Ql‘1ll‘`(‘1l 11*01*(1011(10 l`(‘Q`1·(‘]l op 111111 1101g1s011
§f(‘(1(‘(‘11() 1*1111 1l(‘11 Zuid “,111(‘ll1S1{illl€l1l1, 1111 011s 1()()P(‘l1(1C 1*1111 ’s 1101*1.0-
g0 11110s011 101 ')11111s11*1(111 1, 011 1*1111 (1ilQl.1’ (1(101* (10 11(‘1g1S(3111‘ 1'(‘§§(‘1'1llg tot
1111ik 'C1`11‘ll§I(1, g001`t­ 0llS 1ll(‘(1(‘ 0011 SP1'1‘1{1‘11(1, 1)(‘\'1jS 1100 111)(‘1`i11l1 111011
1111.11 1'C(1(‘]1C1`(‘11 011 11111)(‘1`1l11l1 111111(101011; 011 1100 111011, z00(11*11 111011 zich
lllil.{Jf11g` g01*0011, (10 S12l1f1)()()1ll1‘1l 1*01*z11*111*011 (1111*11.
(1ä11jk011s 00110 11001, QQl‘'()ll(1(‘l1 011 1112l(1Z. ·1·1 (11ï1` b1*0011111*0 go-
11t01(1: "(10 1lC1'Z1(‘111l1§§ 1*1111 11(‘1 1·L11`1(‘1· 1*1111 111- 011 Lv11Q;il11ll(1C 1*0gt011
111 X1‘(1(‘1'12ll1(1," (1(1(11* (10 110(111(:t10 1*1111 1101 1)11gb111(1L’11110111g011c0, 1
)1iLilS1]`1C111, 1)l`ll1{1{C1`1_1 .1. 1115 1=(11*1.L1* lä57.)
1111l(1Z. 1:2, 1*0g. 17.
11111 111011 bij 011s 111121] £l11(‘C11 111)(‘l'21i1 $111*00111 11111111* ook (1(J()1' 1
(1\'21111§§ 111)C1`i1Ll1 1llL11(1(J1(‘ll z0u(10, ä1`l`i11l111 ook op s(:1111(1011_1k0 \`1_1ZC 111 `I
, 1l(‘1» l'1‘l‘(1S 101 0011 1`0111 QQ(‘\'()1`(1C11 11ä's(·111111`(­11 (101* 111'()(‘1`l'l‘g1(‘ll 011 (10
11*111111 (1001*, 11*01k0 11121115 %Ol1(1(`1' CCll1Q; 1Il1{()111(Tl1(1. 1`(‘Q1J 10 1)(‘1U1(‘1l,
1*1*1j011jk \'()1`(11] 1()(‘g(‘1211(‘1l, tot groot 1111(1001 (101* s(111111k1x1*, Z()ll(1C1` (1111 ïï
01* (‘(‘1l 1*111 111001* 0111 z111 11*01*(1011 1ll§l`(‘'()(‘1'(1 01` 1*01*111*111k1, 011 1101 .1
(110 \'1‘11{(‘ 01* (§(‘l1 \`(‘1l11§ (1(1(11* Q(E1)21i11 \'()l'(1(‘ll 1*1111 §I<‘(‘1lC 1)l‘(1ll1(11ll§f is. i`
1>2l2l1`()ll1 (110 (lus i11·@(‘FC1l&l1.1J 1s, 11*001 ik 111011. .111 (101* 11_j(1 11*01*(1 (110 01* A
` > ()]_)§(‘1(‘Qf(1 0111 (10 O11(‘S121QQ(‘1`1_1(‘11 (11101 1011 1)C1l()CV(§ 1*1111 C1g(§l1 11*1111·*is011­ ‘i
1*11111*1; 11*11111 (10z0 1(O11(1(E C'(‘l1 g00(1 (10()l` '1’1jS1(‘111llQ (11L‘1` ]`(‘§f1C1l 11*01*- 1
(1011 ()11(1(‘l'S1(‘1l11<1) 1(‘g(*11 11il1'O CO11('11]'1'(‘1l1'1(ä (‘(‘111§Z1l1S 10 1)(‘$(`f1l(‘1`l1l(‘11;
011 1()(‘1l 11*11s 01* 0011 11j(1 (1111 1)1j112 11110 %(‘(‘l)Z1C(1(‘1`1jt‘l1 1)1j11l11 111tS1.1l11C11(1. gi
11*:11111 ,Q'(‘1)1`ll11(1(‘l1. Bij P1`1jS("Ol1(T‘111'1`(‘l111C 1s 1111 (‘C1ltC1` 00110 \'(`Z(?ll11_11{C
1)(‘1l()(‘1`1i(‘ 1*001* 011ZC O11(‘S1{1§(‘1`1;1(‘1l, (1111 (110 1'(‘Q1ïC1l 11011011(1011 11*01*(1011.
1101 1s (‘(‘1l 'O11(O111(`l1 O1lllO()(11Q OPO111‘1`(‘1l 1*1111 ’s 11111(1s 1111<0111stc11,
110111*01k hij C()1l1P(‘]l$1111C (1(‘1` 11*112111 111011 (10 O11(‘l)1'1jZ(‘ll, 1100(110tt1g0 gc-
'()1g(‘l1 1{llll 1111 z1011 S1(‘P(`ll, (110 (‘(‘1`$1C (12111 111 11(‘1 \'()1'1((?11j1{0 101(011 zich
1()()ll(‘1l Zl11L‘l1, \'illlll(‘(‘1' (10z0 S(‘111'()1l1(‘11j1{Cg(‘`O1Q(‘ll 11101 111001* 10 11*01101*-
1lO11(1(`ll z1_j11. 1101 is (10 z11*11k1101(1 v1111 0011 10 1()(ԤIC'Cll(1. 1)1lIl1'1l1il11
(110 (‘1Q(‘]1 O1`(1(F 011 \'(‘1'i11'(‘ll ililll (10 l)1`(?1'(‘!l11() 1*1111 Z1jl1 1)11ll]’ll1£ll1 prijs
g001'1, \'1‘11((‘ 11111*011 001s1011_1k %1j1lC 1)1jZ011(1(‘1`C 1)C11l1l:[§Cl1 11101 1(L*1l11Cl1
ll()C11 (111 prijs S1(‘11(‘1l, 11111111* S1CC111S op (1l‘ll g.[`()(‘(1\`1111§{Cl1 11u111*1111111 Z1C11
101* 1)(‘()()Q1l1§I 011 1)(‘1'(‘11{1llQ 1*1111 l‘1Q(‘ll 1)l‘1i1l1Q(‘1l, ()1` 1101 1s (10 '1`11.C1l1]
(101* (1\`il111lQQ 1*11 '1lll 11111s1011, 11*z1111*11ij 11(‘1C 11*01*k011jk 1C'(‘1l 1111 110t
(1(1g 1*01*101*011 is.
1 Ik Z()1l 11*01 11*011s011011, (1111 111011 111111111(*1* CCIl1g(‘l1 1l1Ilil1I1'Cg`(31 111*110111 10 1