HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 748.67 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

1 ZL
i 3. läladz. S, reg. 18.
l Maar zonde 1ll(‘ll k111n1en vragen; ls het geene onliitlijkheid jegens i
de groiidliezitters op .l ava e11 hier, \'2lllll<‘l‘l` lllltl eenige hejierking ge-
1 stelt. wordt i11 lltlll vrije verkoop der producten, voor de11 handel
besten1d ?
Innners neen: zij toch verkregen (litfll eigendonr 011der (l.lC1lZCll‘(lCl1
of nog ll1t‘(*1' lieperkenden toestand of wetgeving, e11 l11n1 wordt
dus gee11 onregt gedaan, wa1111eer zij lllllllltï regten l1el1o11den e11 de
lasten blijven dragen, die tlilll ln11111e eigendonnnen waren verkleefd:
ditzelfde beginsel is ill l1et 1ll()t‘(lt‘1'lilll(l. zelfs feitelijk l>estaande e11 ‘
nieinand (lL‘11l{t? er aan; gee11 eigenaar l(O1l1tZ l1et hier in l1et l1oofd `
j 21ill$l)1'iltLl{ te niaken, o111 Zi(‘ll daarvan ontlieven te zien; innners
wanneer dit ill het algenueen voor alle11 gelijkelijk hestaat.
llet zo11 dns ee11e in alle opzigten onverjuligte schenking zijn,
zoowel aan de Ql'()l)(ll)<‘Zltt(‘l`S als aan de vreemde natien, waarop noeh
regtens- 1lOt‘ll billijl·;sl1eidsl1alve de minste aanspraak door l1e11 te
maken is.
Nog zon l{ltll11t‘1l opgeinerkt worden, dat l1et n1oederland zelf de
verkooper, dus zelf ee11 der eontraeterende partijen was, die (llIS
later niets belioeft te geven, zonder <<(ltll'êll(‘lt door den §{'l'()ll(ll)(!ZittC1'
1 wederkeerig te geven; doch dewijl l1et voorgeinelde overgenoegzaain
, alle aanspraken vernietigt, l)(‘l1OC'(‘ll we er ons niet 1llC(lC onledig te
il()tl(lt‘ll.
ln ieder der 'O()l`l10(?1ll(l() gevallen is het inoederland directelijk of
indireetelijk Ctfll der (‘()1lt1`êl(FtC1'C1l(lC partijeii, (211 is n1e11 verpligt de J
regten van l1et moederland even zoo te eerbiedigen als die der grond- t
lxezitters (‘ll vree111de natiën; lllilêlï deze hoven lien te stellen e11 als
het eenig doelwit te l)CS(ïll()ll\'C]1, Z()ll(lt*1` daaro111 tot ee11 dwaas
egoisine te vervalle11, dat ziel1 zelf verteert.
llovendien zij11 de aa11spraken van het n1oederla11d op lltftï volle
1 lieliond van zijne regten 1ll(‘f alleen wel gegrond, (F11 uit zijnen feite-
lljl{(‘ll toestand '0ll(()1ll(‘ll gewettigd; 111aar het ll(‘(‘ftC ook deze regten
e11 aansjiraak 11iet voor niet, maar voor strooinen hloeds C11 inillioenen
sehatïs verkregen; terwijl zijne hloeijende P1'O(ltlCt·Cll­­Cllltlllt1`, haar ge-
l1eel aanzijn, al weder ee11e '1'll(1llt1 is der O1)()fl·(‘1'illQQll Yïlll l1et 1llOC··
derland, die zijne beste burgers C11 aanzienlijke kapitalen daarvoor
j veil had; toe ll ee11e ()ll(lt‘1'll(‘llli]lQ, die te 111eer verdient gewaardeerd
te \'0l'(lCll, Ollltlëlt die vvelligt lltl(le kunnen falen. _
t Zullen dns de kolonien voor l1et lllOC(lC1`ltlll(l 1llOCtCll blijven, wat
l
1 1
»
1
1