HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 638.65 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

F
1 ` l
l

[
{
AAN1“EEI{.FJNIN Cal EET .
I
l
l. llladz. 6, 1·eg. lt).
Men hoort de woorden ,,l{oopl1a11del en SCl1(‘(‘l)'êl2ll'f” lll11l1(‘1° te gelijk
j genoenid. lleze verl1inding C11 ]'i.UlQ1)ltltllSlllQQ der woorden, soliijnt
dus aan te duiden dat 1ne11 de prioriteit aan de11 l{()O])ll2lll(l(‘l ve1·lee11t,
011 daar11a11 als ee11 o11111iddelijk gevolg, dadelijk 1111 de belioeften der
S(‘ll(‘(‘l)'il2l‘t gevoelt, C11 er aan Y(‘l'l)l1l(ll. Nu dit is wel, de koop- 1
l l1a11del genereert de sel1eepvaart, l>11ite11 dezelve bestond die 11iet.
Maar 1111 de koopliandel, ontstaat die 1111 van zelf? Innners neen!
deze heeft weder de nijverheid die haar i11 l1et leven roept. Yer-
beelden wij ons ee11s voor C(‘ll oogenl1lik, dat de stad S(2lll(B(lillll
al hare l)1’illl(l(‘1`lj(‘1l sloot, zo11 (lilll de koopl1a11del nog, zoo h
als 1111, vijf of zes ll()ll(lCl'(l. lasten graan ’s wekelijks aanvoeren?
Zou (lèlll de l(()()l)llilll(lL‘l nog vragen naar 111issel1ie11 duizend Ned. vaten
genover daags? l1lllllL!1'S zoude ook dit vergeefseli zijn, e11 dus 110Cll
l{()()l)llllll(l&‘l 11ool1 SCll(‘(‘1)Vi{]'iL ZOll(lC11 in deze te i$Cl1lL‘(l2l]ll eenig
j voedsel meer vinden, en er (lllS ook niet versel1ij11e11.
i Eigen ll1(lllSf1'l(‘ is d11s de eenige (lllll1'ZL]llC grondslag van koop-
handel e11 solieepvaart, e11 ee11 getrouwe statistiek van ieder deel
0l1Z(‘1` nijverheid zo11de i11 alles hoogst nuttig zijn k111n1e11, ware
wensolielijk als eene hoogste behoefte e11 zoude ons dezelfde l)()SCll0ll­
wing leveren. l
liet is zonderling, liet fl(?lll{l)(‘Cl(l alsof koopliandel en 11ijver­
1 l1eid twee aan (3ll{illl(lCl' wederkeerig vijandige ligelianien waren; dat
j is llIllll(‘]'S niet zoo, of 111oet de l{()O])llEl.ll(l(!l ll(‘l] eve11 goed de grond-
1 täl'()ll'l‘Tl '(‘l''()L‘l'(‘ll, 111a11r veel V()llllllll(‘llS(‘]', doordat zij wanneer de


1
1
j ..
l

. l