HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 775.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB


t
{ l
ln j
F
l ook veel naar ltlngeland hunne bieren verzonden; waar de glans E
i van onze liieidsehe laken- en Utreehtsehe lluiveeltabrieken, vroeger
door de geheele wereld beroemd; en van hoeveel andere takken r
I van nijverheid zouden wi_j welligt hetzelfde moeten vragen,
j waarvan nu naauivelijks een sjioor inesr te vinden is?
t Laat ons daarom 11iet nieenen, dat de tegenwoordige takken onzer
j Nijverheid, omdat zij thans nog bestaan, daardoor het beginsel
t van hun voortdurend bestaan in zich sluiten, en vergeten wij
l niet, dat het toeh dikwerf juist de zoogenaainde kleinigheden ê
zijn waardoor de belangrijkste zaken verloren gaa.n. j
j llet genoemde wets-inrtwerji zal zeker aan de meest opregte en
meest heusehe ineeningen jegens onze eigene belangen zijn’ oor-
sprong versehuldigd zijn, doeh de middelen welke rnen in som- l
niige ojizigten, ter bevordering van onze eigene algemeene wel-
r vaart, van onze eigene nijverheid daarin voorstelt, zijn volkomen t
i daarvan alwijkenile, en er bepaald mede in strijd. Zoo zal men
daardoor de vrueht en onzer koloniale Nijverheid door anderen doen
plukken, om het nioederland slechts het onderhoud van den t
j boomgaard over te laten, en den spelhandel (windhandel) een `
t ruim en onbegrensd veld ter uitbreiding aanbieden ten koste j
van den wezenlijken handel den ondergang onzer fabrieken, reeds
in het ontwerp zelve gelegen, verhaasten J
llat onze eigen industrie (hier te lande) er belangrijk door
zal worden beinnleold, vergnn inij dit uit meer door slechts een t
voorbeeld, dat onzer olieslagerijen, hiervoor bij België reeds
t aangestijit, nader toe te liehten; ofschoon dit zelfde gevaar en t
vermoedelijk niet niinder ernstig, bestaan zal voor onze wol- i
laken- glas- aardewerk- jzajiierfabrieken en sirikerratlinaderijen,
(zie slechts het vergelijkend tarief, door eenige Lirnburgsehe
liibriekaiiten, aan vele industrieelen ter inzage gezonden).
j De inkomende regten der olie, zullen dan zoo laag gesteld
zijn, dat het geheele lniitenland zijn fabrikaat olie en koeken
i even goedkooji hier zal kunnen leveren, als de fabriekant die
hier maken kan, vooral wanneer bij voorbeeld Belgie dit op
j groote sehaal aanlegde; voor hare eigene eonisuintie zal men voor
l
j t
j C
l