HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 707.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

W !
l t·
lmniers bij (le evcrweging van het entwerjx van wet der belas-
ting ep de l)I'llll(l$lOtl·t‘ll, was de CO1Sltlt3l'iIllS, dat de tabrie-
kant in beginsel werd geacht vrij te meeten zijn, en dat het
[jee et 1/lt) tlCB belasting slechts (ltlilïtllll hem ZOll(lC werden
teegerekend, (lewijl zijn liuisheudelijk verbruik, minder gemak-
kelijk tc eentreleren, lieni (lat weder terug gaf; zee waren (le
beselieuwingen.
De taete echter laat men (ltàll fabriekant niet alleen veer
( liuislieiulelijke eensumjitie (len vellen accijns betalen, dat ik zeer t"
geed 2l('llt, maar men dwingt hem bovendien tet het betalen
j van (len vellen accijns van die steenkelen, gebruikt werdende in die
lt)('&l.ltlll, die alleen ten beheeve van en eenzelvig met de fabriek
t verbenden, meeten wer(len verwarmd, en die in velkemen zin
l een enmisbaar (lecl der fabriek uitmaken.
Even zee geschiedt (lit ej) dezelfde lecalen met (le teej>as­
sing (lcr juersenele en andere belastingen.
Dit alles buiten het patent ej) zijne fabriek, (lat in verheu-
g tllllg tet (leszelfs uitgeln·eidheid, en buiten de gren(lbelasting,
j welke men al weder in dezelfde 'Cl'll()l1(llllg (tet het ren<leinent
i dat men vermoedt de fabriek ej) te leveren) zee heeg mogelijk
ejiveert.
llech eene eerste beheette is liet, dat men (l0l1 accijns ep de {
lJ1'2ll]tlSt()tl·(‘ll geheel ejihetle, geheel tl()C wegvallen; want eek
(l(‘Zt¥ belemmeren meer (lil.11 men het tlCllt·,`Cll kesten tltïll fabrie-
j kant meer g(’l(l (lan men berekent.
Deze en de zeevele schijnbaar kleine enkesten geveegd bij
i (le reeks van anderen, (leen ligter dan men verniee(lt, (le
industrie kwijnen, versterven. Dech wat meer zegt: de accijns
ep (le steenkelen entncemt (le beweegkracht haar levensbeginsel,
en is dus in beginsel (lOO(lCl1(l veer het taln·iekwezen; immers
j kesten (le steenkelen tltïll tabriekant hier reeds bevendien veel
meer tltlll aan zijn nabuur, met wien bij tech meet cen-
(‘Ll1'l'(‘l'(‘ll.
§ llegc men tlllä de belasting ep de steenkelen (ladelijk at'schat'­
j fen, en verder (le Nijverheid hier te lan(le welwillend emlersteunen.
l
l
l
l :
g `